EEMB044 Самостоятелна работа: Глобални промени в климата

Анотация:

Целта на курса е студентите да разработят самостоятелни работи по зададена от преподавателя примерна тема в областта гробалните климатични промени – причина, борба с тях.

Заданията и изискванията към тях се актуализират в Мудъл всеки семестър.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Причини за тяхната поява и възможни мерки и начини за справяне с проблема

2) могат:

Да боряват с литературни източници и данни.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата се актуализира всуки семестър и се обявява в Мудъл

Литература по темите:

Според темата се препоръчва литература в Мудъл

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа и практическа задача