ESEB037 Проект: "Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия"

Анотация:

Настоящият курс има за цел да даде на студентите възможност да приложат на практика своите теоретични познания в областта на мониторинга на компонентите на околната среда и възможностите за превенция от природни бедствия.

В началото на семестъра преподавателите възлагат теми на студентите за разработване на цялостни проекти в областта на мониторинга на околната среда и превенцията от природни бедствия, които се обявяват и в Мудъл. Препоръчва се литература според възложената тема.

По време на разработването на проектите студентите имат възможност да използват базата данни на Лабораторията по природни бедствия и рискове, както и специализираната апаратура. Също така текущо и при необходимост се консултират с преподавателите.

След разработването на проектите студентите ги презентират, дискутират и защитават, зада бъдат финално оценени.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.
доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

ще придобият нови знания относно мониторинга на околната среда и възможностите за превенция от природни бедствия;

2) могат:

ще могат да приложат наученото в теоретичните курсове

ще умеят да разработват проекти и да боравят със специализирана апаратура.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да имат базисни познания в областта на мониторинга на околната среда, компонентите на околната среда, природните бедствия.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Според заданието за практическата работа се препоръчва индивидуален план на работа

Литература по темите:

Според заданието се препоръчва индивидуална литература

Средства за оценяване:

Практическа работа, разработване на проекти, презентациит, дискусии и защита