ADMB631 Управление на проекти

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа, като целта е да се представи управлението на проекти в прагматичен план. Вниманието е насочено върху теоретико-методологическите характеристики на структурния подход за управление на проекти и неговите практически измерения. Представят се основните техники и инструменти за управление на проектните цели, като фокуса е върху логическите връзки и зависимости между тях.

Цели на учебната дисциплина:

? да даде ядро знания за съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

? да представи техниките и инструментите за управлението на проектните цели;

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Кристиян Хаджиев  д-р
гл. ас. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

? съдържанието на проектните цели и управленските процеси, чрез които могат да се постигнат тези цели;

? проблемите по управление на промените чрез проекти;

2) могат:

? Да обосновават връзката между мисията на организацията и потребността от проекти;

? Да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти за нейната реализация;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Стопанско управлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Проекти и тяхното управление.

Управление на промените чрез проекти. Същност на проектите. Потребност от проекти. Дефиниция на проект. Сравнение на проекти и операции.

Учебни форми: лекция

Литература: (1 ) тема 1; (3) гл. 1; (4) част първа, гл. 1; (7) гл. 1.

2. Структурен подход за управление на проекти.

Предназначение на проекта. Контекст и принципи за неговото управление. Цели на проекта, управленски процеси за постигане на целите, нива на проекта. Жизнен цикъл на проекта.

Учебни форми: лекция

Литература: (1 ) тема 2; (4) част първа, гл. 2; (7) гл. 2, 3,5,7,8

3. Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия.

Основни елементи на планирането – йерархия на планирането. Нива на планиране. Основни принципи за избор на проекти. Целеви обхват на планирането.

Учебни форми: лекция

Литература: (1 ) тема 3; (4) част втора, гл. 3.

4. Проекти и участници.

Модел “собственик – изпълнител на проекта”. Други участници – поддържащи организации. Промени в организацията изпълнител. Някои проблеми на въвеждането на управление чрез проекти.

Учебни форми: лекция

Литература: (1 ) тема 4; (4) част втора, гл. 4.

5. Управление на обхвата.

Предназначение, принципи и процеси. Структура на работните пакети (WBS).

План на контролните точки.

Учебни форми: лекция, въпроси за дискусия и проверка на знанията

Литература: (1 ) тема 5; (4) част трета, гл. 6.

6. Управление на организацията.

Предназначение, принципи и процеси. Подготовка на договори. Определяне на ролите и отговорностите. Типове проектна организация. Матрица за разпределяне на роли и отговорности.

Учебни форми: лекция, въпроси за дискусия и проверка на знанията

Литература: (1 ) тема 6; (4) част трета, гл. 7; (6) част втора, гл. 8., параграф 3

Първа текуща проверка - тест върху теми 1-6. Резултатът от проверката участва в крайната текуща оценка с 25%.

7. Управление на времето

Планиране на времето – методи за планиране и оптимизиране на времето (CPM/PERT). Мрежово представяне на проекта. Правила за построяване на мрежов модел. Критичен път. Определяне на резервите от време за некритичните дейности.

Учебни форми: лекция, въпроси за дискусия и задачи за проверка на знанията

Литература: (1 ) тема 7; (4) част трета, гл. 10.

8. Управление на разходите

Оценка на разходите. Типове оценка на разходите и връзка с нивата от структурата на работните пакети. Структуриране на разходите. Контролен куб на разходите. Някои подходи за оценка на разходите – стъпкови, експоненциални, параметрични или детайлни.

Учебни форми: лекция, въпроси за дискусия и проверка на знанията

Литература: (1 ) тема 8; (4) част трета, гл. 9.

9. Управление на качеството.

Проектна среда и качество. Постигане на качеството. Осигуряване на качеството на продукта и на управленските процеси. Контрол на качеството на продукта и на управленските процеси. Тотално управление на качеството.

Учебни форми: лекция, презентации по предварително зададени въпроси от темата.

Литература: (1 ) тема 9; (4) част трета, гл. 8; (5) глава 3., параграф 1

10. Управление на риска.

Специфика на риска в проектна среда. Определяне на риска в зависимост от възможностите за контрол. Оценка на риска. Редуциране и контрол на риска. Учебни форми: лекция, въпроси за дискусия и проверка на знанията

Литература: (1 ) тема 10; (4) част трета, гл. 11.

11. Ръководители и екипи.

Философия на екипа. Нива на екипа. Процес на изграждане на проектния екип. Роля и функции на ръководителя на екипа. Модел на лидерство на Джон Ейдър. Специфика на мотивацията в проектна среда. Критерии за оценка ефективността на екипа.

Учебни форми: реферати по предварително зададени въпроси от темата и дискусия

Литература: (6 ) част 2., гл. 6, 7 и 8; (4) част пета, гл. 18; (1) тема 12.

12. Международни проекти

Същност и основни проблеми на управлението на международни проекти. Влияние на културните различия при международните проекти. Модел на Хофстеде за оценка на влиянието на различните култури.

Учебни форми: лекция, реферати по предварително зададени въпроси от темата и дискусия

Литература: (8 ) част 2, гл. 2,3,4,5, и 7; (1) тема 13.

Втора текуща проверка - тест върху теми 7-12. Резултатът от проверката участва в крайната текуща оценка с 25%.

Литература по темите:

1. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 1998

2. Каменов, К., Кр. Хаджиев, Н. Маринова Управленският процес и екипната дейност в управлението. С., НБУ, 2005

3. Боева, Б. Бизнес и управление на проекти. С., Век 22, 1992

(2014) Благоева, Елена. Ролята на самоуправлението и интеркултурните компетенции за ефективността на проектните екипи - http://ebox.nbu.bg/pa2014/index2.html В: Годишник на департамент "Публична администрация", том 9 "Държавно управление, публични политики и публична администрация". - София: НБУ, (12 стандартни стр., 2013/14 уч. г.);

(2014) Благоева, Елена. Межкультурныe умения – ключевой фактор коммуникации в международных командах. В: Современныe коммуникации: социально- экономические и культурологические аспекты. У. А. Назарова (научен ред.) , 8-14 с. -УФА: Академия по публична администрация и мениджмънт, (11 стандартни стр., 2013/14 уч. г.);

(2015) Благоева, Елена. Интеркултурни компетенции при управление на международни екипи. В: Човешкият капитал – методология, измерения и практики (образование, мениджмънт, бизнес). Доц. д-р Д. Панайотов (научен ред.), 203-213 с. – София: НБУ, (14 стандартни стр., 2014/15 уч. г.);

Turner, J. R. The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации, С., Люрен, 2000

Каменов, К., Кр. Хаджиев, А. Асенов Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

Бъртън, С., Н. Майкъл Управление на проекти. С., Екслибрис1992

Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и стил, С., 2001

Штуб, А. и екип Управление на проекти. Делфин прес, I и II том, 1997

Средства за оценяване:

Крайната оценка за студенти, редовно посещаващи курса ще бъде съставена от:

- 25% от първия тест;

- 25% от втория тест;

- 25% от курсов проект;

- 25% от семинар;

Студентите, които не са удовлетворени от предложената крайна оценка от текущо оценяване, неприсъствали на занятията и неизпълнили възложените самостоятелни работи, се явяват на семестриален изпит в рамките на сесията.

Семестриалният изпит съдържа минимум два компонента за проверка на компетенциите, знанията и уменията на студентите:

? писмен изпит (тест от 30 въпроса, които обхващат тематичната програма на курса);

? разработване на казус/курсов проект.

Крайната оценка за студенти, неприсъствали на занятията и неизпълнили възложените самостоятелни работи ще бъде съставена от:

- 50% от курсов проект;

- 50% от тест.