Изкуствознание и артмениджмънт

Програмна схема

Изкуствознание и артмениджмънт

8-ми семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)