CITB778 Приложение на информационните технологии в сигурността

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с/ със:

- основни информационни технологии за целите на сигурността;

- същност и характеристики на мултимедийните технологии и системи;

- изразните и технически средства за реализиране на мултимедиен проект (софтуер, хардуер и съвременни технологични решения);

- съществуващите взаимовръзки между мултимедийните технологии и други области

(Инженерни и природни науки, Медицина, Роботика, Комуникационни технологии);

- специфични приложения на мултимедийните технологии в информационните системи в сферата на сигурността.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

ас. Йоана Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите, завършили успешно курса, ще получат фундаментални знания и сериозна

теоретична подготовка в следните направления:

- информационни системи и технологии в сигурността;

- софтуерни продукти за създаване, обработка и възпроизвеждане на мултимедия;

- съвременни приложения на мултимедийните технологии в информационните системи в сигурността.

- специфики на приложенията на информационните технологии в сигурността (изграждане на защитени канали за пренос на данни, VPN - мрежи, протоколи за

сигурност).
Предварителни изисквания:
Базови знания по компютърни и мрежови технологии.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Желев, Господин Ж., и Людмил Ст. Димитров, Мултимедия с TOOLBOOK, I част. София: ДиДик, 2000.

2. Желев, Господин Ж., и Людмил Ст. Димитров, Мултимедия с TOOLBOOK, IIчаст. София:БОЛИД ЛМ ООД Ди Дик, 2001.

3. Кирилов, Росен, и Пламен Милев. Разработка и управление на интегрирани информационни системи. София: Издателски комплекс - УНСС, 2015.

4. Пенев, Николай. Съвременни комуникационни системи и технологии. София, 2010.

5. Иванова, Йоана. Приложение на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната, www.it4sec.org. In IT4Sec Reports, Sofia: Institute of Information and Communication Technologies, 2014. https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_114.pdf

6. Иванова Йоана. Тенденции в използването на високо технологични решения за целите на сигурността и отбраната, Доклад, София: Военен журнал. бр. 1, 2016. (110 – 118)

7. Иванова, Йоана, Ненова, Стефка. Компютърната графика като средство за повишаване качеството на военното образование, Доклад, София: Годишник на Военна академия, 2013.

http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/Binder-1-322.pdf (141- 155).

8. Иванова, Йоана. Най-интересните интерактивни 3D симулации в реално време, Научнопопулярна статия, София: Българска наука, бр. 86, 2016. http://image.nauka.bg/magazine/bgscience86.pdf (171 – 179).

9. Иванова, Йоана. Принципи и съвременни приложения на холографските симулации, Научнопопулярна статия, София: Българска наука, бр. 88, 2016.

https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka88 (130-137).

10. Иванова, Йоана. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки, InIT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014.

https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_116_0.pdf

3/4

11. Иванова, Йoана. Симулационно моделиране на кибератака срещу управленска структура, Статия в научно списание, София: Военен журнал, бр. 4, 2015. http://rnda.armf.bg/wpcontent/uploads/000s/Vj/VG_br-4-2015.pdf (113 – 126).

12. Ivanova, Yoana. MODELING THE IMPACT OF CYBER THREATS ON A TRAFFIC CONTROL

CENTRE OF URBAN AUTO TRANSPORT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in

Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №2 (June), 2017 (volume 9). http://ijits-bg.com/contents/IJITS-No2-2017/2017-N2-06.pdf (83 – 95).

13. Ivanova, Yoana. SIMULATION MODELLING AND ASSESSING THE IMPACT OF

CYBERATTACKS ON URBAN AUTOMOBILE TRANSPORT SYSTEMS. Publication of Union

of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №3 (September), 2017 (volume 9).

http://ijits-bg.com/contents/IJITS-No3-2017/2017-N3-09.pdf (117 – 142).