CSCB734 Информационни системи "клиент - сървър"

Анотация:

Курсът е разработен като въведение в разработката на Web- базирани Internet/Intranet информационни системи и свързаните с тях технологии за реализация.

Разглеждат се теми, свързани с процеса на проектиране и реализация на ефективни Internet/Intranet информационни системи, с подобряване на надеждността и сигурността им в аспекта на глобалната информационна инфраструктура и коректното проектиране на свързаните с информационните системи бази данни.

Студентите се запознават с най-разпространените технологии за реализация на Web- базирани Internet/Intranet информационни системи - CGI, PHP, Java Servlets/Java Server Pages, Microsoft .NET за разработка на Web- базирани информационни системи

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Тупаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните принципи за проектиране на Web- базирани Internet/Intranet информационни системи с архитектура "клиент - сървър".

2) могат:

да проектират структурата и да изберат подходяща технология за реализация на Web- базирана Internet/Intranet информационна система.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

1. Програмиране и/или Обектно-ориентирано програмиране

2. Създаване на HTML документи (начални познания)

3. Работа в Internet (Web браузери, ftp клиенти)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Информационни системи "клиент-сървър" - определение, структура, видове. Web - базирани информационни системи.

2.Езикът HTML. Технологии за клиент-базирани активни документи.

3.Web сървъри и технологии за сървър-базирани Web приложения. Архитектура на Web- базирана информационна система.

4.Интегриране на бази от данни.

5.XML - базирани технологии за съхраняване и обмен на информация.

6.Common Gateway Interface (CGI) технология. Основни характеристики, сфери на приложение, използвани програмни езици.

7.PHP технология. Основни характеристики и приложение.

8.Портални технологии и сървъри за приложения.

9.Java Servlets/Java Server Pages технологии. Основни характеристики и приложение.

10.Microsoft .Net технология. Основни характеристики и приложение.

11.Технологии за оторизация и следене на потребителите във Web- базираните информационни системи.

Литература по темите:

1. Апу, А., Администриране и защита на Apache Server, DuoDesign, 2005

2. Зелдман, Д., Проектиране с уеб стандарти: XHTML, XML, CSS, DOM

3. Колектив, Perl, CGI и JavaScript, Софтпрес, 2001

4. Гутманс, А., Баккен, С., Ританс Д., PHP 5. Професионално програмиране, Софтпрес, 2005

5. Уелинг, Л., Л. Томсън. Разработване на проекти за Web с PHP и MySQL, Софтпрес, 2003

6. Арора, Г, Кишор, С., XML Web Services. Професионални Проекти, DuoDesign, 2004

7. Наков, С., Интернет програмиране с Java, Фабер, 2004

8. Хол, М. Сървлети и JavaServer Pages. Софтпрес, 2001

9. Нюкамър, Е., Web услуги XML, WSDL, SOAP и UDDI, Софтпрес, 2004

10. Чакраборти, А., Кранти, У., Санду р., Microsoft .NET Framework. Професионални проекти, DuoDesign, 2005

11. Закас и др., Професионално програмиране с Ajax, AlexSoft, 2006

12. Oracle Corporation, Oracle 10g Application Express v. 4.1 User's Guide

Средства за оценяване:

1. Формиране на "Окончателна Оценка" (ОкО) чрез "Крайна Оценка Текущо Оценяване" (КОТО).

Формите за текущо оценяване са контролни работи с тежест при формиране на КОТО по 50% всяка, проведени през 7 и 15 седмици. Контролните работи се провеждат под формата на тест, който включва въпроси с множествен избор и въпроси с отворен отговор.

КОТО за окончателна оценка (ОкО) по време на семестъра може да се оформи като средноаритметична оценка от двете контролни работи само ако и двете контролни работи са оценени с оценка минимум Среден 3.00.

Забележка 1: Оценките от контролните работи, които участват във формулата за определяне на КОТО са по шестобалната система с точност до 0,25. КОТО се закръглява с точност до 1.

2. Формиране на "Окончателна Оценка" (ОкО) чрез "Оценка от Изпит" (ОИ).

Тази процедура е предназначена само за студенти, които не са покрили изискванията на текущия контрол и нямат формирана КОТО или такива, които не са доволни от получената КОТО. Процедурата важи и при следсесийно явяване с индивидуален протокол.

Студентът се явява на писмен изпит под формата на тест, който включва въпроси с множествен избор, въпроси с отворен отговор и задача. Оценката от изпита (ИО) се трансформира в ОкО съгласно приетите в НБУ общи правила.

Датата на провеждане на изпита се определя съгласно утвърдения график за изпитната сесия или по уговорка с преподавателя при извънсесийно явяване с индивидуален протокол.