CSCB734 Информационни системи "клиент - сървър"

Анотация:

Курсът е разработен като въведение в разработката на Web- базирани Internet/Intranet информационни системи и свързаните с тях технологии за реализация.

Разглеждат се теми, свързани с процеса на проектиране и реализация на ефективни Internet/Intranet информационни системи, с подобряване на надеждността и сигурността им в аспекта на глобалната информационна инфраструктура и коректното проектиране на свързаните с информационните системи бази данни.

Студентите се запознават с най-разпространените технологии за реализация на Web- базирани Internet/Intranet информационни системи - CGI, PHP, Java Servlets/Java Server Pages, Microsoft .NET за разработка на Web- базирани информационни системи

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Тупаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните принципи за проектиране на Web- базирани Internet/Intranet информационни системи с архитектура "клиент - сървър".

2) могат:

да проектират структурата и да изберат подходяща технология за реализация на Web- базирана Internet/Intranet информационна система.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

1. Програмиране и/или Обектно-ориентирано програмиране

2. Създаване на HTML документи (начални познания)

3. Работа в Internet (Web браузери, ftp клиенти)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Информационни системи "клиент-сървър" - определение, структура, видове. Web - базирани информационни системи.

2.Езикът HTML. Технологии за клиент-базирани активни документи.

3.Web сървъри и технологии за сървър-базирани Web приложения. Архитектура на Web- базирана информационна система.

4.Мобилни приложения.

5.Интегриране на релационни БД.

6.XML - базирани технологии за съхраняване и обмен на информация.

7.Интегриране на NoSQL бази от данни

8.Common Gateway Interface (CGI) технология. Основни характеристики, сфери на приложение, използвани програмни езици.

9.PHP технология. Основни характеристики и приложение.

10.Java базирани технологии. Основни характеристики и приложения.

11.Microsoft .Net технология. Основни характеристики и приложение.

12.Портални технологии и сървъри за приложения.

Литература по темите:

1.Walmsley, P., XQuery, O’Reilly Media, 2015

2.Kromann, F., Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional, 5ed, Apress, 2018

3.Sadalage, P., Fowler, M., NoSQL Distilled, Pearson Education, Inc, 2013

4.Hamilton, J., CGI Programming 101, CGI101.com, 2004

5.Samoylov, N., Sanaulla, M., Java 11 Cookbook, Packt, 2018

6.Japikse, P., Grossnicklaus, K., Dewey, B., Building Web Applications with Visual Studio 2017, Apress, 2017

7.Oracle Corporation, Oracle 19g Application Express v. 5 User's Guide1.

Средства за оценяване:

1. Формиране на "Окончателна Оценка" (ОкО) чрез "Крайна Оценка Текущо Оценяване" (КОТО).

Формите за текущо оценяване са контролни работи с тежест при формиране на КОТО по 50% всяка, проведени през 7 и 15 седмици. Контролните работи се провеждат под формата на тест, който включва въпроси с множествен избор и въпроси с отворен отговор.

Възможно е вместо едното контролно (по избор на студента) да се представи:

Идеен проект за разработване на Web-базирана информационна система "клиент-сървър", който да включва:

функционален модел на ИС;

избор на технология за реализация (разглеждат се 3 конкурентни технологии и обосновава избора на конкретна технология за реализация);

схема на БД на ИС (5-8 таблици);

Реферат, по теми предложени от лектора или по предложение на студента, които не покриват програмата на курса

Заданието за проекта/реферата се одобрява от преподавателя по предложение на студента след 3-тата седмица на семестъра. Заявка или предложение (анотация) за задание за проект се прави чрез форума на курса.

Обемът на проекта/реферата е в обем 8-15 страници, включително схеми, диаграми, илюстрации и използвана литература.

Разработеният проект/реферат се изпраща в електронен вид чрез системата за електронно обучение Moodle (http://e-edu.nbu.bg) в PDF формат най-късно до края на семестъра. След края на семестъра проекти няма да се приемат.

КОТО за окончателна оценка (ОкО) по време на семестъра може да се оформи като средноаритметична оценка от двете контролни работи само ако и двете контролни работи (или контролна работа и проекта) са оценени с оценка минимум Среден 3.00.

Забележка 1: Оценките, които участват във формулата за определяне на КОТО са по шестобалната система с точност до 0,50. КОТО се закръглява с точност до 1.

2. Формиране на "Окончателна Оценка" (ОкО) чрез "Оценка от Изпит" (ОИ).

Тази процедура е предназначена само за студенти, които не са покрили изискванията на текущия контрол и нямат формирана КОТО или такива, които не са доволни от получената КОТО. Процедурата важи и при следсесийно явяване с индивидуален протокол.

Студентът се явява на писмен изпит под формата на тест, който включва въпроси с множествен избор, въпроси с отворен отговор и задача. Оценката от изпита (ИО) се трансформира в ОкО съгласно приетите в НБУ общи правила.

Датата на провеждане на изпита се определя съгласно утвърдения график за изпитната сесия или по уговорка с преподавателя при извънсесийно явяване с индивидуален протокол.