ADMB032 Интеграционен процес и политики на ЕС

Анотация:

Курсът представя и анализира основни концепции и практики в следните проблемни области:

1. История и теория на интеграцията.

2. Основни договори и принципи на ЕС.

3. Институции на ЕС и връзки с институциите на държавите – членки.

4. Процеси на взимане на решения.

5. Политики на ЕС и инструменти за осъществяването им.

Цели на курса:

1. Да формира у студентите знания в областта на интеграционния процес и политиките на ЕС.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Придобиват знания:

• за историята и теорията на интеграционния процес;

• за правната база, структурата, функциите и основните процедури на институциите на ЕС;

• за ЕС като многостепенна система на управление - връзките между институциите и процесите на взимане на решения;

• получават аналитична информация за процеса на изграждане на публичната администрация в ЕС;

• запознават се с публичните политики на ЕС и ролята на администрацията (европейска и национална) в процесите на създаването и осъществяването им.

2) могат:

• Студентите могат да се ориентират в основните етапи от развитието на интеграционния процес; в структурата на ЕС и функциите на институциите; във формирането и обхвата на публичните политики на ЕС.

Студентите придобиват основни умения за работа в публичната администрация на европейско и на национално равнище.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основи на ПАФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Европейски интеграционен процес – етапи, теоретични постановки, предизвикателства.

Лекция и дискусия 2 + 1

2. Основни договори за създаване на обединена Европа. Принципи на ЕС.

Лекция 1

3. Основни принципи на Европейското право. Първично и Вторично право

Лекция 1

4.Институции и органи на Европейските общности. Трите власти. Видове компетенции. Нива на действие на институциите.

Лекция 1

5.ЕС като политическа система. Европейски Парламент: европейски избори; структура, роля и функции; процедури за взимане на решения.

Лекция и дискусия 1 ? +1/2

6.Европейски съвет - състав и функции. Съвет на ЕС: представителност, роля, структура, квалифицирано мнозинство на взимане на решение.

Лекция 2

7.Европейска Комисия: избор, роля и функции, административни практики. Структурни звена на публичната администрация на ЕК.

Лекция 2

8.Текущо оценяване - тест

Практическо занимание и дискусия 1 + 1

9.Съдебна власт в ЕС. Съд на Европейските общности. Европейска сметна палата и ОЛАФ. Финансови органи - Европейска централна банка и Европейска инвестиционна банка.

Лекция и дискусия 2 + 1

10. Консултативни органи; междуинституционални органи и децентрализирани органи на ЕС – ЕИСК, КоР; Служба за публикации, Европейско училище по администрация; Служба за подбор на персонал (EPSO); 36 агенции - видове по функции

Лекция 1

11. Публични политики на ЕС – обхват, видове, взимане на решения.

Лекция и дискусия 1 + 1/2

12. Общи политики на ЕС и тяхното администриране.

Лекция 2

13.Субсидиарни политики. ОМК.

Лекция 2

14. Инструменти за осъществяване на публичните политики – програми, стратегии и др.

Лекция 2 ? + 1/2

15.Демократичен дефицит и демократична легитимност. Форми за директно участие или помощ на гражданите.

Лекция и дискусия 1 + 1

16.Текущо оценяване – презентации и дискусия.

Практическо занимание и дискусия 1 + 1

Литература по темите:

• Шикова, Ингрид. Политики на ЕС. Издателство на СУ, 2012

• Благоева-Хазърбасанова, Елена. Политиките на ЕС в областта на образованието и културата, НБУ, С. 2012

• Електронно помагало - Институции на ЕС, 2010. Достъпно на: dadalos-europe.org/bg/grundkurs_4.htm

• Ван Гервен, Валтер, Европейският съюз. Политическа общност от държави и народи, ЛИК, С. 2007.

• Коларова Р., Сравнително Европейско управление, С. 2009

• Попова Ж., Право на Европейския съюз, Фондация „Европейски институт”, С. 2006.

• Хикс С., Политическата система на ЕС, Парадигма, С., 2007.

• Пиндър, Джон. Европейския съюз, 2011

• Свободи за движение в Европейския съюз. Орлин Борисов, Татяна Хубенова, Мария Костова, УИ "Св. Климент Охридски", 2012

• Бояджиева Р. и Янков Д. (ред.) Европа : История. Личности. Институции. Политики. Държави, С. 2007.

• Интернет източници:

• http://en.euabc.com – речник на понятията, свързани с ЕС и друга информация

• http://www.euro-know.org - информация за ЕС

• www.euobserver.com

• Европейски младежки портал. europa.eu.int/youth

• Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“. eacea.ec.europa.eu/index.htm

• EU funding and grants. ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm

Средства за оценяване:

1. Тест

2. Дискусия

3. Презентация