ADMB017 Проект:"Развитие на европейския интеграционен процес"

Анотация:

Курсът представлява подготовка и разработка на курсова работа – проект, чрез който да се анализира подбрана тема в следните проблемни области:

1. История и теория на интеграцията

2. Основни договори и принципи на ЕС.

3. Институции на ЕС и връзки с институциите на държавите – членки.

4. Процеси на взимане на решения.

5. Политики на ЕС и инструменти за осъществяването им.

Цели на курса:

1. Да формира у студентите знания в областта на интеграционния процес и политиките на ЕС.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Придобиват знания:

• за историята и теорията на интеграционния процес;

• за правната база, структурата, функциите и основните процедури на институциите на ЕС;

• за ЕС като многостепенна система на управление - връзките между институциите и процесите на взимане на решения;

• получават аналитична информация за процеса на изграждане на публичната администрация в ЕС;

• запознават се с публичните политики на ЕС и ролята на администрацията (европейска и национална) в процесите на създаването и осъществяването им.

2) могат:

• Студентите могат да се ориентират в основните етапи от развитието на интеграционния процес; в структурата на ЕС и функциите на институциите; във формирането и обхвата на публичните политики на ЕС.

Студентите придобиват основни умения за работа в публичната администрация на европейско и на национално равнище.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Основи на ПА

- Да са посещавали курс АДМБ 032

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

УКАЗАНИЯ

Възможни теми:

1. Етап 1: От края на Втората световна война до Римските договори (създаване на ЕИО, 1957 г.)

2. Етап 2: От основаването на ЕИО до първата голяма договорна промяна с Единния европейски акт (EEA), 1987 г.

3. Етап 3: От ЕЕА, 1987 г. до създаването на Европейския съюз (влизането в сила на Договора за Европейския съюз (Договор от Маастрихт), 1993 г.)

4. Етап 4: От Договора от Маастрихт до Договора от Ница и неуспешната Конституция (1994 – 2008)

5. Етап 5: Договорът от Лисабон и настоящите институции на ЕС

6. Интеграционен процес в областта на ………. (избирате си една от посочените области. Проследяването на развитието във всяка област е отделна тема.)

• Вътрешен пазар (Свободно движение на стоки, услуги, капитали, свобода на придвижване и пребиваване)

• Вътешен пазар - Политика на конкуренцията

• Аграрна политика

• Регионална политика

• Образователна политика

• Валутна и данъчна политика

• Правосъдие и вътрешни работи (Имиграционна политика, политика за предоставяне на убежище)

• Правосъдие и вътрешни работи - Защита на гражданските права

• Външна политика на търговията

Можете да изберете и друга област/политика, ако специално ви интересува.

Изборът на тема се договаря с преподавателя, за да не се разработват еднакви теми по едно и също време. След като е уточнена темата, студентът подготвя кратък план, който се обсъжда също с преподавателя. Търсенето на литература се прави самостоятелно от студента в Библиотеката на НБУ. Използваната литература се посочва в Раздел «Библиография» в края на курсовата работа.

Темата трябва да е около 15 стр., щрифт Ариел,12.

Студентът има право да си избере стандарт за цитиране, според собствените предпочитания. Ако не сте все още наясно какви са възможните стандарти, може да потърсите помощ от Библиотеката, където има подготвени материали, обясняващи приетите форми за цитиране. След като изберете определен стандарт, всички цитирания задължително трябва да го следват.

Обща структура на курсовата работа:

Увод (защо е избрана тази тема, какъв е предмета и обекта на анализ)

Раздели/Глави (предварително уточнени с преподавателя)

Заключение (какво е моето мнение по темата)

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Шикова, Ингрид. Политики на ЕС. Издателство на СУ, 2012

• Благоева-Хазърбасанова, Елена. Политиките на ЕС в областта на образованието и културата, НБУ, С. 2012

• Електронно помагало - Институции на ЕС, 2010. Достъпно на: dadalos-europe.org/bg/grundkurs_4.htm

• Ван Гервен, Валтер, Европейският съюз. Политическа общност от държави и народи, ЛИК, С. 2007.

• Коларова Р., Сравнително Европейско управление, С. 2009

• Попова Ж., Право на Европейския съюз, Фондация „Европейски институт”, С. 2006.

• Хикс С., Политическата система на ЕС, Парадигма, С., 2007.

• Пиндър, Джон. Европейския съюз, 2011

• Свободи за движение в Европейския съюз. Орлин Борисов, Татяна Хубенова, Мария Костова, УИ "Св. Климент Охридски", 2012

• Бояджиева Р. и Янков Д. (ред.) Европа : История. Личности. Институции. Политики. Държави, С. 2007.

• Интернет източници:

• http://en.euabc.com – речник на понятията, свързани с ЕС и друга информация

• http://www.euro-know.org - информация за ЕС

• www.euobserver.com

• Европейски младежки портал. europa.eu.int/youth

• Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“. eacea.ec.europa.eu/index.htm

• EU funding and grants. ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm

Средства за оценяване:

Писмена работа