SECB749 Национална сигурност и български етнически модели

Анотация:

По време на лекциите студентите ще могат да се запознаят със съвременни трактовки на проблеми, свързани с етнонационалната сигурност в различните нейни аспекти, ще изучат нейната същност и практики за нейното гарантиране и защита.Ще се запознаят с българския етнически модел, неговите формиране, динамика, както рисковете и заплахите за сигурността, свързани с него.

прочети още
Гражданско образование

Преподавател(и):

 Тихомир Стойчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще:

- придобият базови и актуални знания в сферата на обществено- политическите отношения;

- познават съвременните тенденции и демократични практики за осъществяване на мониторинг върху различните конфликти;

- могат самостоятелно като изпълнители да участват в организиране на мониторинг на етническите и етнонационални конфликти;

- могат да организират и ръководят такава система;

- бъдат в състояние сами да извършват оценка на опасностите за сигурността от развитие на етнически и религиозни конфликти;

- могат да извършват информационна, описателна, аналитична и прогностична дейности;

- разработват, предлагат и прилагат ефективни решения за тяхното регулиране и разрешаване;

- ръководят самостоятелни дейности по горното;

- бъдат високо ценени като специалисти по едни от най- тежките съвременни предизвикателства пред сигурността.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат интереси, познания и/или умения:

- в областта на историята, политическите и социални науки;

- съвременните теоретични и практико-приложни аспекти на проблемите на сигурността;

- свързаните с нея конфликтни взаимоотношения;

- управление на човешките ресурси и отношения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Увод в понятията. Български етнически модел.Състояние и проблеми на обществените отношения. лекция 4 ч

2 Организация на системата за сигурност и обществен ред в Република България лекция 4 ч

3 Общество, държава и индивид като обект и субект на сигурността лекция 4 ч

4 Социалните и обществените отношения. Ролята на конфликтите. практическо занимание 2 ч

5 Общи принципи в социалните конфликти. Съвременният социален модел- между стабилност и нестабилност. практическо занимание 2 ч

6 Българският етнически модел- история, традиция и съвременност. Политическа система. 2 ч

7 Геополитика и среда за сигурност. Типология на конфликтите. практическо занимание 2 ч

8 Конфликтни фактори и конфликтен потенциал.

практическо занимание 2 ч

9 Национални интереси, конфликти и сигурност.

практическо занимание 2 ч

10 Институционална мрежа за мониторинг на конфликтите- състояние и перспективи. лекция 2 ч

11 Системата за сигурност и принципите присъствие, въздействие и противодействие като фактор за сигурността.

практическо занимание 2 ч

12 Различните конфликти като риск и заплаха за сигурността. Управление и разрешаване на конфликти

практическо занимание 2 ч

Литература по темите:

Абдулатипов Р.Г., Етнополитология, СПб., Питер, 2004, ISBN 5- 94723- 575- 7

Акопян В., Кавказ, Европа и НАТО, Сп. Геополитика, бр. 6, 2008

Анцупов А.Я, Шипилов А.И., Конфликтология, ISBN 5- 469- 01552- 1, ЗАО, Изд. Дом “Питер”, 2006

Аспекти на етнокултурната ситуация в България, съставител Валери Русанов, С., ЦИД - Фондация “Фридрих Науман”, 1992

Ачкасова. В.А., В. А. Гуторова, Политология, Москва, 2007

Богомилова, Н. Религия, право и политика на Балканите в края на ХХ и началото на ХХI век, С., Изд. “Изток-Запад”, 2005, стр. 38-39, 73-74

Боков, Ф., изказване на научно-практическата конференция България: управление на външнополитически кризи. София, 17.11.1998

В. Кременюк, Преодолеть национальный кризис, in “Russia in Global Affairs”, vol. 7, n. 3, May-June 2009

Василенко А.И., Геополитика, изд. Логос, Москва, 2003

Волков В.К. Трагедия Югославии, Новая и новейшая история. М.,1994

Гаврийски В., За същността на геополитиката, Сп. Геополитика, бр. 5, 2007

Ганева, З., Развитие на етническите стереотипи през детската възраст, ИП Валдекс ООД,С, 2009, ISBN 978-954-90789

Ганчев П., Балканският национализъм- необходимост и преспективи в контекста на общоевропейската интеграция, Сборник, 2000, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”

Д. Тренин, Непрактичный прагматизм, в “Pro et Contra”, n. 5-6, 43, September-December 2008

Димитров Илчо, На границата на две хилядолетия, Сборник “Балканите и европейската интеграция”, ВТУ, 2000

Димитров Пл., Русия в голямата геополитическата игра на Балканите , Сп. Геополитика, бр. 1 , 2008

Димитров, Д. Й., Конфликтология, УИ „Стопанство”, София, 2004

Дюлгерова Н., Българо- руският енергиен диалог- акценти и перспективи, Сборник „Проблеми на националната и международна сигурност”, т. 1, Изд. ИВИС, В. Т- во, 2009

Елисеева О. И.,Геополитические проекты Г. А. Потемкина

Жильцов, С.С., Зонн, И.С., США в погоне за Каспием, изд. Межд. отн., М., 2009, ISBN 978- 5- 7133- 1353- 1

Зарков З., Вчерашният и днешният ден на българската геополитика(Емил Казаков, Геополитиката на България през ХХ век: Национален, европейски и глобален поглед, „Фабер”, Велико Търново, 2007)Сп. Геополитика, бр. 3, 2008

Зорин А., Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII -- первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001

Иванов П., Българският етнос е заплашен от асимилация, в- к Атака, 04.01.2000

Йончев Д., Равнища на сигурност, изд. НБУ, 2008 г., ISBN 978- 954- 535- 513-4

Клонън Т., Американската стратегия в ерата на войната за ресурси, Сп. Геополитика, бр. 6, 2008

Клер, Майкъл, Т., Войни за ресурси. Новият облик на световния конфликт, Изд. З. Стоянов, С., 2003, ISBN 954- 739- 306-5

Кръстев В., Географските параметри на руския геополитически потенциал, Сп. Геополитика, бр. 4, 2009

Кръстев В., Съвременното геополитическо положение на България, Сп. Геополитика, бр. 1, 2007

Кръстев, В., В. Михайлов, Регионални геополитически изследвания, ИК Стено, Варна, 2009, ISBN 978- 954- 449- 454- 4

Либиг М., Новата глобална архитектура за сигурност, Сп. Геополитика, бр. 1, 2009

М.А. Василик, Политология, 4-то преработено и допълнено издание, С.Петербург, 2005 г. ISBN 5- 94241- 088-7

Манчев Кр., Националният въпрос на Балканите, София, изд. “М. Дринов“, 1999

Мизов, М., Ахмед Доган и българският етнически модел, изд. Земя, 2010, ISBN978- 954- 92646-1-6

Миронов Вл., директор на Международния център за изследвания по проблемите на висшето образование. Интервю пред в. 168 часа от 23-29.1999

Оболенский Д. Византийское Содружество Наций. Шесть византийских портретов. М.: Янус-К, 1998

Пенкова Т., Cигурност и стабилно развитие: Русия преосмисля приоритетите нa националната си безопасност, Сп. Геополитика, бр. 6, 2009

Попов А., Близкоизточната политика на президента Обама, Сп. Геополитика, бр. 4, 2009

Проданов Васил, Богдана Тодорова, Рискове за България от ислямски фундаментализъм и тероризъм, ИК ИФИ–БАН, София , 2005, ISBN 954-91351-4-4

Проданов, В., Глобалните промени и съдбата на България, С., Изд. Хр. Ботев, 1999

Прохожева, А.А., Общая теория национальной безопасности, М., 2005

Първанов, Ант., Институт по Балканистика- БАН, т. Конфликтната ситуация в Р.Македония през 2001 г. Преход от “македонски модел” на етническо съжителство към етнополитическа криза, 2002

Савицкий П. Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997

Салимов Ирек. Импровизация холодных форм // Новая Юность. 1997

Семерджиев, Ц. Стратегически информационни системи. – С.: Софттрейд, 2007

сигурност” Икономически алтернативи, брой 3, 2007

Слатински Н., Националната сигурност и демографските проблеми на България, сп. "Международни отношения", No. 1, 2006

Стойчев Т., Нов международен конфликт или справедлив и многополярен свят, списание „Международни отношения”, ISSN 0324- 1092, бр. 4, 2009

Султанов Ш., Новите правила на старата игра: пет сценария за Близкия изток, Сп. Геополитика, бр. 6 , 2009

Тодорова М., Откриването на Балканите, 1997

Фукуяма Ф., Опитът за налагане на либералната демокрация със сила се оказа грешка, Сп. Геополитика, бр. 5, 2008

Храмчихин, Совбез озаботился национальной безопасностью, 16 януари, 2009

Христов Ст., Оценяване на заплахите за сигурността УНСС, катедра „Национална и регионална

Цачевски В., Балканите- краят на конфликтите, 2008 г., София, изд. “Изток- Запад”

Цв. Семерджиев, Стратегически ръководител и колектив, - Военен журнал, 1999, №3

Шентов А., Етническите конфликти в Централна Азия, Сп. Геополитика, бр. 4, 2008

Шерууд- Рендъл Е., Геополитическите съюзи като фактор за националната сигурност на САЩ, Сп. Геополитика, бр. 5, 2007

Шуберт Габриела, Картина от Европа от противоположни перспективи, Сборник “Балканите и европейската интеграция”, ВТУ, 2000

Голтунг, Йох., Разрешаване на конфликти, С., Сиела, 2005;

Детрез, Раймонд, Косово. Отложената независимост, изд. Кралица Маб, 2008, ISBN 978- 954- 533- 078- 0

Жильцов, С.С., Зонн, И.С., США в погоне за Каспием, изд. Межд. Отн., ISBN 978- 5- 7133- 1353- 1

Кармънт, Д., Патрик, Дж., Предотвратяване и управление на междунарони етнически конфликти, ВИ, С., 2001;

Мизов, М., Ахмед Доган и българският етнически модел, изд. Земя, 2010, ISBN978- 954- 92646-1-6

Мнакацанян, М.О., Национализм и глобализм. Национальная жизнь в современном мире, АНКИЛ, 2009, ISBN 978- 5- 86476- 293- 6

Проданов, В. И колектив, Национално, балканско, европейско- тенденции на равенство и неравенство, С., 2008, ИФИ- БАН

Стоянов, В., Турското население в България между полюсите на етническата политика, С., Изд. ЛИК, 1998 г.;

Севастьянов, А.Н., Этнос и нация, М., Изд., Книжный мир, М., 2008; ISBN 978- 5- 8041- 0322- 5

Соцков, Лев, Неизвестный сепаратизъм. На службе СД и Абвера, Изд. РИПОЛ Класик, М., 2003, ISBN 5- 7905- 1887- 7

Чомски, Н., Каквото кажем, става. Интервенции, ИК Бард, 2007, ISBN 978- 954- 655- 049- 1

Първев, Ив., Балканите между две империи, УИ „Св. Климент Охридски”, С, 1997, ISBN 954-07- 0717- Х

Георгиева, Т., Славянската идея в Русия, Изд. Фабер, 2009, В. Т-во, ISBN 978- 954- 400- 053- 4

Английски език:

F. Lukyanov, Rethinking Security in “Greater Europe”, in “What Does Russia Think?”, ECFR, September 2009

R. Kupchiinsky, Energy and the Russian National Security Strategy, Eurasia Daily Monitor, Maй 18, 2009

Early Action to Prevent Conflict Intervention by Rolf Ekeus OSCE High Commissioner on National Minorities

S. Karaganov, The Magic Numbers of 2009, in “Russia in Global Affairs”, vol. 7, n. 2, April-June 2009

Сърбохърватски:

Марjанович Joван и колектив, Србjа у рату и револуциjи 1941- 1945, Београд,1976

Хасани С. “Косово, истине и заблуде “ Загреб, 1986

Реджич Е.- “Мюсулманско аутономаштво и 13 СС дивизия Сараево “1987

Иванов Дж. П, “Двадесет прва дивизия Скендербег“ Београд, 1986 г.// Бабич М.-“ Настанак и крах 21 дивизия Скендербег” 1986

Латас, Д., Србиновски А., КОС и УТБА- Акциите и документите на тайните служби, Скопие, 2008 г., Изд.”Вечер пресс”

Средства за оценяване:

Есе;

Реферат;

Курсова работа;

Проект.