LEAB117 Културна история на Европа (на английски език)

Анотация:

Това е практически курс по английски език, насочен предимно (но несамо) към развиване на уменията за четене и слушане с разбиране, който същевременно запознава студентите с историята, философията, религията, науката, изкуството и литературата на Европа от древността до наши дни. Специално подбраните учебни текстове представят по достъпен начин важни периоди, личности, творби от културната история на Европа. Упражненията към текстовете въвеждат основна терминология.

прочети още
Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Нейкова  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Периоди, събития, личности от историята и културната история на Европа;

- Автори и творби;

- Лексика и терминология, позволяваща комуникация по разглежданите теми в англоезична среда.

2) могат:

- Да четат текстове на английски език, посветени на историята и културата на Европа;

- Да поставят събития, имена, творби в съответните периоди от историята на Европа;

- Да общуват на разглежданите теми в англоезична среда.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В2 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Древна Гърция. Минойско общество, Микена, Елинска цивилизация. Гръцките философи. Изкуство, поезия, драма.

2 Рим: от град-държава до световна империя. Култура, наука, религия

3 Ранно християнство и Византия

4 Ранно Средновековие

5 Късно Средновековие

6 Ренесанс и Реформация

7 Европейската експанзия и колониализъм. Капитализъм. Монархии, революции, републики. Научна революция.

8 Просвещение. Френска революция. Индустриална революция.

9 Философия и култура на 19-ти век. Романтизъм. Либерализъм. Радикализъм и демокрация. Ранен социализъм. Национализъм.

10 Между два века : Европа от край на 19-ти и началото на 20-ти век.

11 Първата световна война. Тоталитаризъм. Философия и култура.

12 Втората световна война.

13 Европа след Втората световна война.

14 Съвременна Европа.

Литература по темите:

• Основна литература:

Учебни материали – MOODLE.

• Допълнителна литература:

http://content.yudu.com/Library/A18l83/EuropeACulturalHisto/resources/5.htm

http://www.scribd.com/doc/72710359/Europe-a-Cultural-History#scribd

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/michalski_091104_report_annexes_en.pdf

http://www.acls.org/uploadedFiles/Publications/OP/52_Literary_Cultures_in_East_Central_Europe.pdf

Средства за оценяване:

ТЕСТ 25%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25%

ПОРТФОЛИО 25%

СЕМИНАР 25%