BAFB716D Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол

Анотация:

Проектът има за цел да осигури знания за разработването на система за вътрешен контрол на различен тип предприятия (нефинансови, финансови, бюджетни) Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя две основни задачи:

" да задълбочи знанията по контрол и одит;

" да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на контрола.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да разработват вътрешни контроли;

" да подбират информацията, необходима за разработване на система за вътрешен контрол.

2)могат:

" да подбират необходимата информация за разработването на вътрешни контроли.

" да подреждат елементите в структурата на системата за вътрешен контрол


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН (за аудиторен курс)

ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ - Разработване модел на система за вътрешен контрол

Структура на съдържателната част на проекта:

Раздел първи. Общи положения - правен статут на предприятието, предмет на дейност, набелязани цели и задачи, вид на прилаганата система за вътрешен контрол, вид на извършваната дейност и др.

Раздел втори. Нормативна база и принципи при разработване на система за вътрешен контрол

Раздел трети. Организационно-технически - Елементи на вътрешния контрол

Раздел четвърти. Методически - Разработване на правила за вътрешен контрол.

Пояснение: В раздел четвърти на модела на система за вътрешен контрол информацията се подбира и подрежда по преценка на автора (някои от посочените направления могат да се обединят, а други да отпаднат поради спецификата на дейността на конкретното предприятие).

В заключение - посочват се изводи и препоръки за подобряване на съществуващ модел за вътрешен контрол

Методически апарат за разработване на проекта

1) Предприятието трябва да е реално функциониращо на българския или на международния пазар.

2) Задължително е включването на абсолютно всички елементи, посочени по-горе за изготвяне на проекта.

3) Проектът, освен задължителните елементи, съдържа и заключение с конкретни изводи и препоръки за подобряване системата за вътрешен контрол.

4) Обемът на проекта е не по-малко от 15 стр., вкл. заглавната страница и съдържанието му.

Структура на проекта

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса

b) Тема на курсовия проект

c) Име и факултетен номер на автора

d) Дата на изготвянето на проекта

2. След заглавната страница следва "Съдържание", в което се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват.

3. Съдържателната част на проекта включва:

a) Модел на система за вътрешен контрол

b) Изводи и препоръки за подобряване вътрешните контроли.

4. В края на курсовия проект се посочва списък на използваната литература.

Формите за текущо/ финално оценяване са:

- Първа оценка: изготвяне на система за вътрешен контрол - 50%;

- Втора оценка: представяне и защита на проекта пред жури - 50%.

Критерии за оценка на проекта

1 Последователност при представянето 20 %

2 Пълнота 20 %

3 Вярност 40 %

4 Стил и оформление на проекта 20 %

ОБЩО 100 %

Критерии за оценка на представянето и защитата на проекта

1 Последователност при представянето 20 %

2 Пълнота 20 %

3 Вярност и аргументиране 40 %

4 Стил на представянето 20 %

ОБЩО 100 %

Литература по темите:

Основна

1.Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, ДВ. бр.21 от 10 март 2006 г.

2.Закон за вътрешния одит в публичния сектор, ДВ. бр.27 от 31 март 2006 г.

3.Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

4.Насоки за въвеждането на управление на риска в организациите от публичния сектор, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

5.Указания за стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

6. Наръчник за вътрешен одит, http://iso-mf.minfin.bg;

7. Закон за счетоводството. http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

8. Международни одиторски стандарти

Допълнителна

1.The Institute of Internal Auditors, http://www.theiia.org/.

2.Институт на вътрешните одитори в България, http://www.iiabg.org/.

3.Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор, http://iso mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

4.Указания за осъществяване на предварителен контрол, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

5.Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

6.Етичен кодекс на вътрешните одитори, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

7.Насоки за разработване на статут на звената за вътрешен одит в публичния сектор, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

8.Наръчник за вътрешен одит, http://iso-mf.minfin.bg/FukvoPublic/docList.aspx.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

УСТЕН ИЗПИТ 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА: Предвидени са две форми на текущо оценяване: разработване на модел на система за вътрешен контрол на конкретно предприятие и защита на разработения модел пред жури.

Предвидени са две форми на финално оценяване, включващи казуси и задачи по вътрешен контрол и вътрешен одит.