BAEB737D Международни счетоводни стандарти I част

Анотация:

Чрез изучаването на дисциплината Счетоводни стандарти, студентите придобиват знания за същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката му с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в предприятията.

Получените знания ще дадат възможност на студентите да се развиват в своята професия като икономисти и да използват счетоводната информация в качеството си на стопански ръководители, собственици на предприятия /предприемачи/ или специалисти в различните сфери на икономиката.

Целта е:

Лекционният курс има за цел студентите да придобият знания за счетоводното отчитане на активите, източниците на активи, собствения капитал и стопанските процеси в предприятието съгласно действащата регламентация на Международните счетоводни стандарти, без да се навлиза в подробности.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Преподавател(и):

 Мариета Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Притежават знания за същността на счетоводството, неговата методология, организация и нормативна уредба;

2) Могат:

- да анализират и счетоводно да интерпретират стопанските факти, явления и процеси протичащи в предприятието;

- да оформят и обработват счетоводните документи;

- да анализират и използват счетоводната информация за управлението на бизнеса или за други цели;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по дисциплината "Счетоводство на предприятието"

- по дисциплина "Обща теория на счетоводството"Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1.Причини за разработване и утвърждаване на счетоводни стандарти.

2.Счетоводни школи и развитие на счетоводните стандарти.

3.Потребители на информацията от финансовите отчети.

4.Структура и класификация на Международните счетоводни стандарти.

5.Отчетни единици, прилагащи Международните счетоводни стандарти.

6.Особености при отчитане на активите в предприятието:

7.(МСС 2) Отчитане на материалните запаси: определение за материален запас, класификация на материалните запаси, признаване и оценка на материален запас, методи за изписване на материален запас;

8.(МСС 16) Отчитане на дълготрайните материални активи: дефиниране на ДМА, стойностни оценки, използвани при отчитане на ДМА;

9.Признаване и оценка на ДМА, последваща оценка на ДМА - препоръчителен и алтернативен метод, приложимост на алтернативния метод,

10.Начисляване на амортизация на ДМА, основания и фактори за начисляване на амортизация, методи за амортизация;

11.(МСС 38) Отчитане на нематериалните активи: дефиниране на нематериален актив, особености при признаването на НА, оценка на НА, последваща оценка на НА - препоръчителен и алтернативен метод, приложимост на алтернативния метод, основания и фактори за начисляване на амортизация, методи за амортизация;

12.(МСС 41) Същност на биологичните активи, признаване на биологичните активи, приложение на справедливата стойност при отчитане на биологичните активи и селскостопанската продукция;

13.(МСС 21) Отчитане на валутата, определения, свързани с валутата, валутен курс и възникване на курсови разлики.

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

Студентите разработват курсов проект по една от изброените в тематичния план теми.

Съдържание и структура на курсовия проект

Проектът е с обем от около 10 страници

Съдържанието на проекта включва следните елементи:

- увод: в него студентът съвсем накратко обосновава избора на темата на курсовия проект и определя целите и задачите на своето изследване;

- съдържание: структурира се в няколко точки (параграфи) и включва текст, таблици с данни, графики и диаграми. В него студентът анализира дефинирания в заглавието на проекта проблем и на тази основа аргументира и представя в синтезиран вид свои изводи, виждания, оценки, предположения, обобщения, предложения и прогнози;

- заключение;

- списък с използваната литература: описват се използваните литературни и други информационни източници. При описанието се спазват академичните изисквания и се посочват: автор, заглавие, издателство или списание, вестник, година на издаване; за цитатите в текста - и страница. Уебсайтове не могат да бъдат "източници"; посочва се пълния електронен адрес на използвания източник.

Курсовият проект трябва да отразява възможно най-съвременна информация.

1.Готовите проекти се предават във формат "doc." в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се проверяват чрез програма Turnitin за преписани чужди текстове.

Литература по темите:

I. Основна:

1. Закон за счетоводството;

2. Международните счетоводни стандарти;

ІI. Допълнителна:

1. Проданов, Г., Георгиева, З., Радонов, Д., Богоев, К., Проданова, К., "Международни стандарти за финансова отчетност", Нова звезда, 2010 г. ;

2. Дурин, Ст., Дурина, Д., "Счетоводство на предприятието", ФорКом 2007г.;

3. Душанов, Ив.,Димитров, М., "Курс по счетоводство на предприятието", Ромина шесто издание, София, 2008 г.;

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на on-line теста (компонент 1) през семестъра, който се провежда след втората консултация - оценката участва с 50%. Компонент 2 за ТО е изпълнение на проект през семестъра, предаден през платформа Мудъл на НБУ до датата на текущия тест, съгласно графика за ДО - оценката участва с 50% от крайната оценка от текущо оценяване (КОТО).

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - on-line финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до датата на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е също 50:50.