BAEB685D Финансов одит

Анотация:

Съвременни тенденции на финансовия одит.

Технологичните аспекти на финансовия одит.

Методическите насоки на одита на отделни обекти.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Съвременните особености на финансовия одит в публичния и корпоративния сектор.

Технологията на одитния процес.

2) могат:

Разбират одиторските процедури.

Събират, анализират и оценяват и одитни доказателства.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Финансово счетоводство

Финансово правоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Първа консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч.

1. Документи при международната търговска сделка

2. Финансови инструменти в международната търговия

3. Форми на плащане в международната търговия

4. Документарно инкасо - същност и приложение

5. Документарен акредитив - същност и видове. Приложение на акредитива в международната търговия

6. Банкови гаранции- същност, видове. Сравнение между банкови гаранции (обезпечения) и акредитив

7. Кредитиране в международната търговия - Търговски и финансов кредит. Варианти за финансиране и за покриване на риска при фирмения кредит

8. Факторинг и форфетиране

9. Гарантиране и застраховане на експортни кредити. Търговски и политически рискове в международната търговия

10. Актуални въпроси при финансирането на сделките в международната търговия

Втора консултация, обсъждане на зададените проекти и/или курсова работа - 4 ч.

1. Решаване на казуси, задачи, и т.н,

2. Обсъждане на заданията за курсова работа, като прилагате и заданието на курсовата работа

Литература по темите:

1.Михаил Динев, "Контрол в социалното управление", изд. Тракия, С. 1999 г.

2.Международни одиторски стандарти, ИДЕС - 2009 г.;

3.Международни стандарти на върховните одитни институции;

4.Стандарти за професионални практики по вътрешен одит;

5.Закон за счетоводството;

6.Закон за независимия финансов одит

7.Закон за Сметната палата;

8.Закон за вътрешния одит в публичния сектор;

9.Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

10.Търговски закон;

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%