TENB020  Самостоятелна работа: Шекспировите сонети

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да даде възможност на студентите да се запознаят с поетичното творчество на Уилям Шекспир, наред с което да обогатят комуникативните си умения на английски език. Формите на провеждане включват участие на студентите в тематичен рецитал „Шекспировите сонети”.

прочети още
Театър на английски език

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Нейкова  д-р
преп. Андрей Андреев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни подходи при анализ на поетичен текст на английски език

• основни техники и умения за участие в рецитал

2) могат:

• да анализират поетичен текст на английски език

• да формулират идеите си, да анализират и обсъждат възможни подходи, интерпретации и начини на работа с поетичен текст на английски език

• да участват в творческия и организационен процес по създаването на тематичен рецитал


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

1. http://www.teachingenglish.org.uk/article/using-poems-develop-productive-skills

• Допълнителна литература:

1. Belliveau, G. & Kim, W. Drama in L2 learning: A research synthesis. http://research.ucc.ie/scenario/2013/02/BelliveauKim/02/en

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТЕН ИЗПИТ