TENB019  Практика: Изнасяне на урок в езикова гимназия

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да развие у студентите умения и навици за работа в учебна среда, да създаде условия за творческо приложение на придобитите знания за театъра на английски език в рамките на обучението по чужд език на ученици в езикова гимназия. Формите на провеждане включват участие на студентите в планирането, подготовката и организацията на театрално представление в учебна среда.

прочети още
Театър на английски език

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни подходи при анализ на драматургичен текст на английски език

• основни техники за актьорско превъплъщение

• основни методически познания за планиране, подготовка и организация на театрално представление в учебна среда

2) могат:

• да анализират драматургичен текст на английски език

• да формулират идеите си, да анализират и обсъждат възможни подходи, интерпретации и начини на работа с драматургичен текст на английски език

• да участват с методически напътствия в творческия и организационен процес по създаването на театрален спектакъл в рамките на обучението по чужд език на ученици в езикова гимназия.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят английски език на ниво равно или по-високо от В1 от Европейската езикова рамка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

1. Winston, J. (ed.) Second Language Learning Through Drama: Practical Techniques and Applications. Routledge

2. Zyoud, M. Using Drama Activities and Techniques to Foster Teaching English as a Foreign Language: a Theoretical Perspective. http://www.qou.edu/english/conferences/firstNationalConference/pdfFiles/muntherZyoud.pdf

• Допълнителна литература:

1. https://www.heinemann.com/shared/onlineresources/E00794/chapter2.pdf

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТЕН ИЗПИТ