ITLB737 Проект: "Превод и тенденции в употребата на глаголни времена и конструкции"

Анотация:

Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  
доц. Нели Раданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: