ITLB736 Самостоятелна работа: "Терминологични банки: обществено-политическа и икономическа терминология"

Анотация:

Курсът има за цел

• да запознае студентите с особеностите при превода на обществено-политически и икономически текстове,

• да запознае студентите със стратегиите за изготвяне на терминологечни банки,

• да продължи да изяснява терминологични проблеми при този вид превод,

• да затвърди методите на работа със справочна литература.

прочети още
Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• стратегиите за изготвяне на терминологични банки.

2) могат:

• да превеждат достъпни обществено-политически и икономически текстове

• да намират адекватни термини и точни контекстуални еквиваленти


Предварителни изисквания:
• Да имат знания и умения на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите изготвят две терминологични банки, възложен от преподавателя в началото на семестъра. Речникът съдържа специализирана обществено-политическа и икономическа терминология, подбрана от текстове, които преподавателят предоставя на студентите чрез платформата Moodle.

Литература по темите:

• Италианско-български речник. М.Кавалето-Петрова, М. Бертоли-Симеонова, Н. Иванов. Публитранс, София, 1995.

• Българско-италиански речник. М.Кавалето-Петрова, М. Бертоли-Симеонова, И. Тонкин. Наука и изкуство, София, 1992.

Средства за оценяване:

50% - Терминологична банка - обществено-политическа терминология

50% - Терминологична банка - икономическа терминология