ITLB735 Самостоятелна работа: "Превод на икономически текст"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен, като студентите:

• се запознават с основното терминологично ядро в сферата на икономиката и придобиват умения за превод от италиански език на специализирани икономически текстове с умерена трудност;

• се запознават с основните преводачески проблеми, свързани с този вид литература;

• усвояват възможностите за вариантност при превода на различните жанрове в областта на икономическата литература;

• превеждат различни по трудност икономически тесктове чрез постепенно разширяване на тематичния кръг и усложняване на структурата на текста.

прочети още
Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните особености на икономическия текст на италиански език;

• типичните думи, изрази и конструкции от различни области като: икономика, търговия, маркетинг, банково дело и др.

2) могат:

• да анализират оригиналния текст, както и да вземат под внимание неговото предназначение;

• да превеждат икономически текстове от италиански език с умерена трудност;

• да боравят със специализирана справочна литература.


Предварителни изисквания:
• Да имат знания и умения на ниво В2 от Европейската езикова рамка

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Икономика: видове отрасли

2 Финанси

3 Работа

4 Банково дело

5 Данъци

Литература по темите:

• Италианско-български речник. М.Кавалето-Петрова, М. Бертоли-Симеонова, Н. Иванов. Публитранс, София, 1995.

• Българско-италиански речник. М.Кавалето-Петрова, М. Бертоли-Симеонова, И. Тонкин. Наука и изкуство, София, 1992.

• Специализирани издания и онлайн-материали от икономическата сфера

Средства за оценяване:

Портфолио от зазадените преводи