ITLB732 Техники на специализирания превод

Анотация:

• Настоящият курс се състои от 30 академични часа и има за цел да задълбочи и доразвие преводаческата компетентност, придобита в курсовете по писмен превод, като акцентира на особеностите на специализираните текстове от различните области на науката и обществения живот

прочети още
Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да анализират конкретен специализиран текст с оглед на проблемните за превода езикови и извънезикови елементи

2) могат:

• да боравят ( с различни специализирани текстове и да поднасят адекватен превод, преодолявайки различните типове асиметрия между изходния и целевия език


Предварителни изисквания:
• Да имат знания и умения на ниво В2 от Европейската езикова рамка.

• Солидна подготовка по български език

• Богата обща култура и информираност в най-различни области от животаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Анализ на текста, ориентиран към неговия превод - граматични особености, лексика, словоред – І част

2 Анализ на текста, ориентиран към неговия превод - граматични особености, лексика, словоред – ІІ част

3 Анализ на текста, ориентиран към неговия превод - граматични особености, лексика, словоред – ІІІ част

4 Преводни трансформации – І част

5 Преводни трансформации – ІІ част

6 Прагматични аспекти на превода – І част

7 Контролна работа

8 Редактиране на текст – І част

9 Редактиране на текст – ІІ част

10 Редактиране на текст – ІІІ част

11 Изготвяне на глосарии по отделни теми – І част

12 Изготвяне на глосарии по отделни теми – ІІ част

13 Изготвяне на глосарии по отделни теми – ІІІ част

14 Изготвяне на глосарии по отделни теми – ІV част

15 Практическа задача

Литература по темите:

• Материали, предоставени от преподавателя и качени в Мудъл.

Средства за оценяване:

60% - портфолио от зададени преводи

40% - самостоятелна работа