ITLB731 Преводът и промените в съвременния италиански език

Анотация:

Приложен италиански език

Преподавател(и):

доц. Нели Раданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: