ESPB751 Консекутивен превод

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните се упражняват в устен превод и усъвършенстват мнемотехниките, улесняващи устния превод. Курсът е безплатен, ако е първи записан от специализациите към основната програма

След завършването на курса студентите трябва да умеят да прилагат мнемотехники за запаметяване, анотиране, записване, анализиране и превеждане на кратки записи от чужд език на роден.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Даниела Александрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да записват текстове за превод със специфичната символика

" да разчитат записки и да осъществяват устен превод

2) могат:

" да запаметяват, анотират и разчитат текстове за превод

" да осъществяват превод на автентични текстове от испански на роден език


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език в много добра степен (минимум В2 по Съвета на Европа).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Четене на текстове на чужд и роден език.

2. Темпово четене.

3. Техника на говора. Дишане, артикулация (прави, седнали).

4. Асоциативни упражнения (close-tests).

5. Превод на специфични думи и изрази (имена, географски топоними и имена).

6. Рефериране и преразказ (заглавие, рефериране на 1 изречение, на пасаж; четене на L2 и преразказ на L1).

7. Упражнения с числителни имена (запомняне на 2, 3 и пр.)

8. Парафраза (преразказ на текст без използване на същите думи).

9. Техники на записване (думи и изрази, изречение -> оптимизиране, 2-3 изречения, запис на текст).

10. Разчитане на запис (на езика на записа, на втория език).

11. Съкращения.

12. Поведение на преводача.

13. Поговорки, сентенции, фразеологизми.

14. Сюжетно-ролеви игри.

15. Писане на реч, четене, превод.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...…30…. %

ДРУГИ: ... 70…... %