ESPB710 Практически испански език

Анотация:

Курсът се състои от 60 академични часа и включва различни форми на учебна работа:

" работа с учебна система, отговаряща на входното ниво на студентите и съобразена с равнищата на владеене на чужд език според езиковата рамка на Съвета на Европа;

" работа с учебни и автентични текстове;

" работа с речник;

" работа по двойки и групи (диалози, симулации и др.);

" самостоятелна работа - протича успоредно с аудиторната и включва: четене на текст с речник, изпълнение на практически задачи, семестриални домашни работи

Курсът има за цел усвояване, задълбочаване и систематизиране на знанията и уменията на студентите, предвидени в лингвистичната, прагматичната и социокултурната компетентност за равнище C2.1 според езиковата рамка на Съвета на Европа.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Венета Сиракова  д-р
проф. Мария Китова-Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и са усвоили:

" необходимата лингвистична компетентност (граматична, лексикална, фонетична), отговарящ на равнище С2.1 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

" необходимата прагматична компетентност, отговарящ на равнище С2.1 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

2) могат:

" при слушане да разбират с лекота всякаква реч както при непосредствено общуване, така и по разиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие че имат известно време да свикнат с особеностите на произношението.

" при четене да разбират с лекота всякакви текстове дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание, като учебници, научни статии, литературни творби и т. н.

" при диалогична реч да участват с лекота във всякакъв разговор или дискусия; владеят свободно разговорни и идиоматични изрази; да говорят гладко и ясно, както и точно да изразяват всички нюанси на мисълта си; при затруднение могат да намерят друга формулировка и да се измъкнат с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано.

" при монологична реч да направят ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил; да построят логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.

" при писане да съставят ясен, добре структуриран текст в подходящ стил; да пишат сложни и обстойни писма, доклади, статии, в които да изразят становището си логично, така че читателят да разбере и запомни същественото; да пишат резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения, отговарящо на равнище С1.2, съотносимо към изискванията за получаване на международна диплома за владеене на испански език според езиковата рамка на Съвета на Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Учебните единици са градирани по трудност, като се обръща особено внимание на следните елементи:

граматична прогресия: специфична употреба на времената в изявително и подчинително наклонение, испанската глаголна система в съпоставителен план, формиране и употреба на пряка/непряка реч - граматични трансформации, формиране и използване на глаголни перифрази и др.;

интензивно усвояване на лексика - синоними и антоними, лексикални полета, словообразувателни модели, запознаване със ситуационната и стилова употреба на устойчиви фразеологизми и идиоматични изрази;

интерпретация на оригинални текстове за четене с разбиране, обсъждане на езиковия стил, регистър, на комуникативните и културно-поведенчески модели;

анализ на автентични и разнообразни материали за слушане с разбиране;

многоаспектно развиване на уменията за писане - разработване на описателни, информативни, разказвателни, аргументативни текстове и др.;

широк спектър от подбрани теми за дискусии от всякакви области - разнообразното им поднасяне обогатява социолингвистичната и прагматичната компетентност на студентите;

добре дозирана повторяемост и цикличност в представянето на нови и изучавани материали, използване на единици за преговор и тестове за самоконтрол;

Литература по темите:

- Янева, Д. и Мичев, Ст. Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001.

- Янева, Д. и Мичев, Ст. Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...…50……. %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…50……... %