ARHB731 Егейски цивилизации. Егеида през бронзовата епоха

Анотация:

Курсът цели запознаването с най-важното от минойската и микенската цивилизации от средната и късната бронзови епохи. Тяхното формиране е повод за обсъждане на теориите за появата на ранните държавни обединения. Археологическите данни за архитектура, погребални обреди, предмети на ежедневието и лукса са допълнени от данни от надписи с Линеар Б.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Богдан Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: най-важната информация за бронзовата епоха в Егеида.

2) могат: да представят и дискутират теми от бронзовата епоха в Егеида. Владеят специализирана научна литература.


Предварителни изисквания:
базисно / средно ниво на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 История на изследването на егейските цивилизации. Природо-географски условия.

2 Ранна бронзова епоха в Егеида. Троя, Полиохни, Лерна.

3 Крит през 3 хил. пр. Хр.

4 Период на старите дворци на о-в Крит

6 Период на новите дворци на о-в Крит

7 О-в Тера и Цикладите през средната и късна бронзова епоха

8 Шахтови гробове в Микена

9 Микенски дворци

10 Погребални обреди в микенска Гърция

11 Занаяти и търговия в микенска Гърция

12 Обмен и търговия през бронзовата епоха

13 Крито-микенска цивилизация и континентална Европа

14 Загиване на микенските дворци и преход към ранната желязна епоха

Литература по темите:

Bintliff, J.

2012 The Complete Archaeology of Greece. From Hunter-Gatherers to the 20th Century AD. Wiley-

Blackwell, Chichester 2012.

Dickinson, O.

1994 The Aegean Bronze Age. Cambridge Univ. Press 1994. Cambridge Univ. Press 1994.

Shelmerdine, C.

2008 The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age. Cambridge University Press, 2008.

Средства за оценяване:

писмена задача

устен изпит