ARHB722 Системи на снабдяване и обмен в праисторията

Анотация:

Курсът представя цикъл от лекции свързани с проблематиката за праисторическите системи на обмен на територията на Южните Балкани. Разглеждат се взаимовръзката между каменни суровини, работилници, археологически обекти, както и пътищата на разпространение на каменните артефакти в различни ареали.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Петранка Неделчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

да разпознават елементите на производствения цикъл, както и необходимите техники за физико-химична характеризация на каменните суровини, а от там и системите на обмен в района на Южните Балкани.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Каменните изделия в светлината на човешката еволюция - І част.

2. Проблематиката за каменните суровини - Какво може да бъде определено за промяна във времето при използването на КС – І част

3. Производствена верига – І част

4. Производствена верига – ІІ част

5. Икономиката на каменни суровини и икономика на дебитажа

6. Каменните суровини и изготвянето на сечива

7. Проблемът за дифузия и съвременните достижения на науката-Ічаст

8. Проблемът за дифузия и съвременните достижения на науката-ІІчаст

9. Физико - химична детерминация на каменните суровини

10. Тракия през късната праистория – системи на обмен – І част

11. Тракия през късната праистория – системи на обмен – ІІ част

12. Полирани оръдия – суровини, технология, типология

13. Полирани оръдия – суровини, технология, типология

14. Експеримент и технологични изследвания – І част

15. Експеримента и технологични изследвания – ІІ част

Литература по темите:

Boeda, E. J.-M. Geneste, L. Meignen. 1990. Indentification de chain operatoires lithiques du Paleolithique ancien et moyen. Paleo N 2, 43-80

Cahen, D. J. Gisels. 1983. Techiques et fonctions dans l’industries lithique du groupe de Blicquy /Belgique/ In: M.-C. Cauvin /ed./ traces d’utilisation sur les otilis neolithiques du proche Orient, TMO, N 5, CNRS, Lyon, 37-52

Cahen, D., C. Karlin. 1980. Remontages. Methodes d’analyse technique spatiale et fonctionnelle d’ensembles lithiques. Helinium, XX, 209-672

Средства за оценяване:

тест

тест