SODB604 Етични проблеми на работата със случаи

Анотация:

Курсът е насочен към студенти подготвящи се за ролята на социални работници, логопеди и други помагащи професионалисти. Той запознава студентите с базисните знания и умения позволяващи етично практикуване на професията в хода на ежедневната работа с клиенти. Прави се сравнение между етиката на справедливостта и етиката на загрижеността, като взаимодопълващи се перспективи. Чрез работа по практически казуси, игра на роли и групови упражнение се развива чувствителността на студентите към етичните проблеми възникващи в хода на работата по случаи.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

доц. Харалан Александров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да познават основните етични концепции, понятия и принципите свързани с етиката на справедливостта и етиката на загрижеността;

• Да разпознават ключовите етични проблеми възникващи в работата с пациенти и да се ориентират в динамиката, която ги обуславя;

2) могат:

• да разпознават етичните проблеми, когато възникват в хода на работата по случая;

• да пораждат и ползват отношения с ментор, сепервизор и екипно съвещание за да се ориентират за моралните си конфликти;

• да управляват поведението си в съответствие с етичните принципи на работата по случай.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Етиката като научна и приложна дисциплина. Историческо развитие – нормативна, метаетика, пост-модернизъм и тяхната критика от гледна точка на Хабербас и съвременната психоанализа.

2. Етика на справедливостта и етика на загрижеността. Принципи и противоречия. Приложение в клиничната практика.

3. Упражнение – работа по казус.

4. Социални неравенства, стигма и товар свързани с психичната болест и боледуването. Концепции и изследователски данни. Проучване на СЗО – Европа WMHS – Europe.

5. Упражнение. Работа по казус.

6. Психоаналитична парадигма – ролята на социалните защити срещу тревожността като източник за бюрократизация, менаджеризъм, патернализъм и други форми на дистанцираност.

7. Упражнение. Работа по казус.

8. Психоаналитични концепции за моралното развитие като част от индивидуалното съзряване. Взаимозависимостта и отговорността между човешките същества спрямо възгледа за човешките права.

9. Упражнение - работа по казус с насилие.

10. Етични предизвикателства при психична болест в семейството. Правата на детето спрямо родителските права. Роля на отделите за закрила на детето и помагащите професионалисти.

11. Упражнение. Работа по казус – деца на родители с психична болест.

12. Бедност и етични проблеми. Доход, образование и социоикономически статус и съотнасянето им с психичната болест.

13. Упражнение. Работа по казус. Бедност

14. Етични проблеми и работа със семейства.

15. Обобщение - преглед на изучените концепции и практически проблеми.

Литература по темите:

Литература за подготовка на студентите

Hamington, Maurice and Miller, Dorothy, ed. Socializing Care. New York: NY: Rowman & Littlefield, 2006.

Held, Virginia. The Ethics of Care. New York, NY: Oxford University Press, 2006.

Meagher, Gabrielle. Modernising Social Work and the Ethics of Care. Social Work and Society. Vol 2, No 1 (2004).

https://www.socwork.net/public/journals/1/header.gif

Noddings, Nel. Starting at Home: Caring and Social Policy. Berkeley, CA: University of CA Press, 2002.

Slote, M. The Ethics of Care and Empathy.” New York, NY: Routledge, 2007.

Tucker, Judith Stadtman. “Care as a Cause: Framing the Twenty-First Century Mother’s Movement.”. In Hamington, Maurice and Miller, Dorothy (ed.s) Socializing Care, New York: NY, Rowman & Littlefield Publishers, 2006.

Средства за оценяване:

Участие в час, есе и практически казус.