NPRN723 Събития за вътрешни публики, част І

Анотация:

• Курсът запознава студентите с понятията и тенденциите при организирането на събития за вътрешните публики на организацията. Основна цел е да представи изключителната важност на обединените комуникационни усилия по отношение на външните и вътрешните публиики за постигането на общите организационни цели. Запознава студентите със събитията, които могат да се организират за вътрешните публики и техните особености; с процеса на планиране и реализиране на специални събития за вътрешните публики.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

теорията в областта на специалните събития

· спецификата на функциите на мениджъра на специални събития

· новите тенденции в специалните събития

2) могат:

· да планират специални събития за вътрешни публики

· да поставят реални и измерими цели и задачи в своята работа, съобразени с общите комуникационни цели на организацията.

· да подготвят стратегии и да избират най-подходящите тактики

· да измерват и оценяват ефекта от специалните събития


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Познания по ПРФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Организационни комуникации. Външни и вътрешни комуникации. Увод в темата на курса.

2. Специални събития – мястото им в комуникациите на организацията.

3. Вътрешни публики. Миниатюрни, малки, средни, големи, гигантски комуникации.

4. България в ЕС и четирите основни свободи. Предпоставки за усложнение на вътрешните комуникации. Директива 2002/14/ЕС за информиране и консултиране на служителите. Бsла книга на комуникациите. Европа 2020.

5. Организационна структура. Мястото на комуникациите в организацията. Място на вътрешните комуникации в организацията. ПР и ЧР отдели, финансисти и юристи.

6. Функции на вътрешните комуникации. Ролята на обратната връзка за цялата организация. Съдържателни аспекти на вътрешните комуникации. Комуникационни теории.

7. Класически инструменти (тактики).

8. Нови високо-технологични инструменти (тактики)

9. Вътрешни комуникации в България. Изследвания, тенденции.

10. Семинар: Вътрешно-комуникационен план за българска компания

11. Семинар: Вътрешно-комуникационен план за чужда/смесена компания

12. Управление на човешките ресурси и времето при организацията на специални събития.

13. Администрация на финансите, разглеждане на типични бюджети за събития

14. Точността и разговорите по телефона. Онлайн етикет. Служебни телефони и частни разговори.

15. “Тийм билдинг” – прахосване на средства или постигане на цели?

Литература по темите:

1. Кътлип, Сентър и Бруум (2007), Ефективен ПР. Рой Комюникейшън, София.

2. Христова, Евелина (2012), Комуникациите в организацията. Рой комюникейшън, София

3. Годишник на департамент “Масови комуникации” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г. НБУ, София

4. Голдблат, Джо (20 ), Специални събития. Рой Комюникейшън, София.

5. Харис, Томас Л. (2002), Добавената стойност на пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг. Рой комюникейшън, София

6. Котлър, Ф., Картаджая, Х. И Сетиаван, А. (2010), Маркетинг 3.0. От продуктите към клиентите към човешкия дух. Локус Пъблишинг, София

7. Holtz, Shel (2004), Corporate conversations. A guide to crafting Effective and Appropriate Internal Communications. Amacom Publishing, New York

8. Smith, Lyn (2010), Effective Internal Communication, Kogan Page, London

Средства за оценяване:

Участие в семинари

Курсова работа/проект