COMB523 Самостоятелна работа "Телевизионна и радио журналистика" - I част

Анотация:

Успешно завършилите курса студенти ще имат възможност да развият и защитят самостоятелна работа, свързана със знания и умения за практическа дейност в областта на персонифицираната аудиовизуална журналистика. I част е свързана с телевизията.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

студентите ще са минали през практически занимания пред камера
Предварителни изисквания:
познания по телевизионна журналистика на базисно ниво

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

курсът е извънаудиторен

Литература по темите:

ще проследят едно телевизионно предаване

Средства за оценяване:

практическа задача