CSTB668 Проект: "Синтез на реалистични изображения"

Анотация:

Целта на курса е изучаването на методите за създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и йерархична структура и овладяването на принципите за визуализацията им с компютър. Създават се умения за работа със съвременни програмни продукти за компютърна графика и анимация (3D Studio Max) Дават се необходимите сведения за някои основни класове алгоритми и видове модели. Подробно се разглеждат методите за описание на цветове и материали, за синтезиране на реалистични изображения, за добавяне на детайли върху повърхнините на обектите, както и методите за описание на гладки линии и повърхнини.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Стоян Малешков  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните принципи и методи за създаване на реалистични изображения

с помощта на компютър;

2) могат:

дa използват технологиите на компютърната графика за създаване,

редактиране и реалистична визуализация на сложни модели с плавни

повърхнини.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знаят основните принципи и методи на компютърната графика;

• Могат дa използват технологиите на компютърната графика за създаване,

редактиране и визуализация на сложни тримерни скелетни модели.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Модели на възприемане на цветовете - основни понятия, модели RGB, HSV, HLS.

• Модели на възприемане на цветовете - модел CIE, начини за задаване на цвят в

системите за реалистична компютърна графика

• Осветеност на обектите. Модели за осветеност на обектите. Модели за разсеяна (фонова) светлина и дифузно отражение, модел на Фонг.

• Създаване на фотореалистични изображения. Трасиране на лъч и метод на радиацията

• Добавяне на детайли върху повърхнини на обекти от сцената : методи и техники за текстуриране, процедурни методи, добавяне на неравности върху повърхнините.

• Описание на повърхнини чрез мрежи от многоъгълници - видове, начин на представяне в компютъра. Алгоритми за създаване и модифициране.

• Криви и повърхнини на Безие – описание и базови функции;

• В-сплайн криви и повърхнини – описание, видове, свойства; използване на NURBS за описание на геометрични обекти

• Моделиране на геометрични обекти - създаване на обекти чрез преместване и завъртване на криви. Булеви операции върху твърдотелни обекти.

• Основни функции на програмна система за реалистична компютърна графика – на базата на 3DSMax.

Литература по темите:

1. Презентационни материали в електронен формат в системата Moodle на НБУ.

2. Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics - C version, Second Edition, Prentice-Hall, 1997 - в електронен формат в системата Moodle на НБУ.

3. Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice,

Second Edition, Addison Wesley, 1990.

4. Материали с описание на функциите, начина на работа и командите на системата за

създаване на реалистични изображения и анимация 3DSMax - например К. Удс, А. Бикало, К.

Мъри. Mastering 3ds max 5, Софтпрес, София 2003.

Допълнителна:

1. Rogers, D. Mathematical Elements for Computer Graphics, Second Edition, McGraw-Hill 1990.

2. Watt, A. Fundamentals of Three-Dimensional Computer Graphics, Addison-Wesley, 1989.

3. Pokorney, C., C. Gerald. Computer Graphics: the Principles behind the Art and Science, Franklin,

1989.

4. Marshall, G. Computer Graphics, Prentice-Hall, 1987.

5. Newman, W., R. Sproull. Principles of Interactive Computer Graphics - Second Edition, McGraw-Hill

Book Company, 1979.

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Провеждане на текущия контрол: няколко практически задачи и индивидуален практически проект, разработвани по време на семестъра. Студентите, които са разработили и успешно са защитили практическите задачи и индивидуалния практически проект се освобождават по тяхно желание от изпит и им се оформя оценка. Студентите се явяват на изпит ако не са разработили и успешно защитили някоя от практическите задачи или индивидуалния практически проект или желаят да повишат успеха си.