CSTB612 Лабораторни занятия по компютърен графичен дизайн

Анотация:

• В съвременния свят съществуват огромно количество средства за осведомяване и комуникация, заливащи ни от медиите. Задачата на графичния дизайнер е да намери своето място всред атаката на медийния шум, така, че създадената от него визуална комуникация и реклама да бъде чута и видяна от масовия потребител и да изиграе своята роля

• Учебният курс дава възможност на студентите да се запознаят със способите и средствата, посредством които да създават различни изобразителни решения на дизайн-продукти

• Те намират своята практическа реализация в общата теория на визуалната комуникация и формират професионалната култура на бъдещия дизайнер.

Основи и принципи на *Бранд* дизайна

Същност, смисъл и функция на символите.

Скици и идейни намерения към запазения знак, или логотип.

Анализ и конферанс на суровите проектни резултати.

Запознаване със структурните закономерности в строежа на формите при изграждане на художествената среда и теорията на композицията, изразена с образно представяне в пространството.

Шрифт - същност, архитектоника, принципи.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

ас. Христина Дякова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Усвояване на аналитичното мислене и съждение >> от аналогово мислене, през анализ и синтез, до абстрактен, или чист декоративен изказ

посредством наличния инструментариум.

Въвеждане в *плакатното* /синтетично/ мислене.

Успешно завършилите курса студенти: знаят и могат:

• Знаят практическото приложение на основните формообразуващи средства на графичния дизайн и използват богатия арсенал от възможности на визуалната комуникация и реклама в своята практика

• Могат да реализират художествени графични проекти със специфична визуална характеристика за целите на рекламния графичен дизайн

• Могат да създават единно стилово художествено изпълнение на знаци за визуална информация с конкретна насоченост


Предварителни изисквания:
Добри рисувателни навици, комбинативност и умения

в боравенето с геометрични обеми.

Усвоени знания за композиция, пространственост, дълбочина.

Знания и усет за цвят, тоналност, стойности.

Художествена практика, рисувателни и компютърни умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Изучаване средствата на графичната композиция .

Знак, или Логотип, в етапите му от идейната хрумка, през скици, варианти, негатив/позитив, в последователност.

http://dictionary.reference.com/browse/gestalt

Гещалт /Gestalt/ Цяло, различно от сумата на частите. Знак/Логотип, Постер, Плакат,

Офис-графика, шрифт /типография/ билборд

Модулен знак >> пиктограми, човешка фигура в действие.

Семиотика Знаци >> иконични /стилизация, реализъм/; индексикални /състояние след действие/; символични.

Корпоративна идентификация–крайна фаза

Работни файлове. >> визитка, бланка, фирмен печат, пощенски плик, фирмена папка за документи. Композиционни и цветови решения за рекламен плик/торбичка, опаковъчна хартия, рекламен плакат, рекламни сувенири, /ключодържател, писалка, запалка.../ Варианти

Максимален брой от произведенията >> разпечатване и мащабно поднесени в обем.

Литература по темите:

1. Станев А. , Рисуването, “Народна просвета” , София 1985

2. The Big Book of Logos, “Collins Design”, 2007

3. Васюцкиий Н. , Золотая пропорция , “МГ” , Москва 1990

4. Кафтанджиев Х., Визуална комуникация , “Отворено общество”, София 1996

5. Райчев Р. , Комбинаторика. “Народна просвета” , София 1987

6. Графичната комуникация ДНЕС,т.1, 2, “Duo Design”, София, 2008

ISBN: 978 954 8396-31-8

7. Льо Корбюзие . , Модулатор, “БХ” , София 1973

8. Вайл, Херман, Симетрия, “Наука и изкуство” , София 1969

9. Сомов Ю. С. , Композиция в технике , “ИМ” , Москва 1987

10. Great Poster Masters from Japan, “Int. Triennial of Stage Poster”. Sofia, 2011

11. Бърн Хогарт - Динамическая анатомия для художников

страниц:218 Год издания: 2001 http://allday.ru/index.php?newsid=129633

12. 1983-1991 - * Graphic Elements of the World * volume 1-6 Tokyo, JAPAN

13. 1993-1994 - * International Corporate Design* volume 1,2 Tokyo, JAPAN

Средства за оценяване:

Текущи оценки на всяка задача; Семестриален изпит.