TCMB824 Практика по електронни комуникации

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти от програма Телекомуникации на НБУ, препоръчва се и за други специалности, като: информатика, компютърни системи и технологии. Учебният материал е подходящо онагледен със съвременни демонстрационни хардуерни модули и софтуер – китове, които са създадени за развойни нужди и дизайн на електронни комуникационни системи и оборудване. Студентите се запознават с новите тенденции на предаване, протоколите, методите на обработка на сигналите при електронните комуникационни устройства, модули и блокове. Чрез провеждането на практически и лабораторни занятия курсистите придобиват умения за използване на готови и специално пригодени китове – специални платки с инсталирани чипове и програмиран софтуер. Този метод е масово използван от всички водещи фирми производители на електронни компоненти, тъй като позволява най-бързо и с най-малко усилия да бъдат анализирани параметрите на даден електронен компонент или вградена система. В учебния материал е включена практика с развойни системи за: USB, безжични радиомодеми, ZigBee, микроконтролери, операционни усилватели.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Тереза Стефанова  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

техническите основни на електронните комуникации – компоненти, модули, сигнали, протоколи

да намират информация за определени чипове, системи и модули, да четат и разбират инструкциите за експлоатация и монтаж

как да избират и намират информация за развоен кит касаещ определен чип или устройство по зададен проект

как да използват готови китове за анализ параметрите на даден чип – усилвател, процесор, радиопредавател, микроконтролерна система и др.

2) могат:

да инсталират развойни китове и да ги подготвят за експлоатация

да инсталират софтуер и драйвери за китове изискващи връзка с персонален компютър

да снемат работните характеристики на развойни китове посредством различни измерителни инструменти

да инсталират демонстрационни приложения на развойни китове

да извършват основни тестове на готови демонстрационни приложения предлагани с китовете


Предварителни изисквания:
Познания по електротехника, електроника, цифрови системи, радио системи, английски език – четене и разбиране, работа с персонален компютър, работа с мултимери, сигнални генератори,осцилоскопи и спектрален анализатор, захранващи устройства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Основи на телекомуникационните цифрови системи, обработката на сигналите, основи на телекомуникационните протоколи

Електрониката, електронните компоненти и начините за работа с тях

Методи за работа с измерителна апаратура, лабораторни захранвания, мултимери, осцилоскопи, безопасност на труда

Семинарни занятия с китове на аналогови електронни устройства, усилватели, филтри, генератори

Лабораторна практика по измерване параметрите на аналогови усилватели посредством готови китове

Семинарни занятия с интерфейсни и комуникационни модули – RS232, SPI, I2C, USB, RF modem, ZigBee, Bluetooth

Лабораторна практика по монтаж и настройка на китове на интерфейсни модули

Семинарни занятия с микропроцесорни модули

абораторна практика по инсталиране и зареждане на демонстрационни приложения с китове на микропроцесорни и вградени системи

Защита на индивидуални проекти с мултимедия и демонстрация на демонстрационно приложение с предварително зададен кит

Литература по темите:

Куцаров, С.И., Основи на електронните схеми. Том 2. Цифрови интегрални схеми, Изд. на НБУ, 2010 г.

Куцаров, С. И. Основи на електронните схеми, Том 3. Аналогови интегрални схеми. София: Изд. на НБУ, 2010.

Средства за оценяване:

Оценката се формира от:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 25 %

УСТЕН ИЗПИТ 50 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 25 %