RUSB725 "Сребърният век" на руската литература

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа лекции (15 теми). На лекциите се разглеждат общи теоретични проблеми, свързани със “Сребърния век” на новата руска литература през ХХ век: литературни направления, школи, течения. При представянето на отделни писатели главното внимание е насочено към идейно-художествената еволюция на творчеството, анализа на основните произведения, мястото на твореца в постъпателното движение на литературния процес на епохата.

Целите на курса са:

• да запознае студентите със забележителното явление от новата руска литература на ХХ век – “Сребърния век”;

• да изгради у тях умения за работа с конкретни литературни текстове;

• да създаде навици по работа с библиографическия апарат;

• да обогати представите на студентите за руската култура от ХХ век.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• етапите от развитието на “сребърния век” на руската литература от ХХ век;

• изтъкнатите творци и основните им произведения.

2) могат:

• да се ориентират в руския литературен процес през ХХ век;

- на базата на получените знания да идентифицират и анализират произведенията на руските творци от ХХ век.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• имат знания по теория на литературата;

• владеят инструментариума на литературния анализ;

• могат да идентифицират различни жанрове литературни текстове..Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Новата руска литература на ХХ век в контекста на световното културно развитие.

2 Основни черти на социално-политическата и културна епоха на границата на ХІХ и ХХ век. Водещи направления в развитието на философската мисъл и художествената литература.

3 “Вечните проблеми” в произведенията на И.А.Бунин. @

4 “Социалната мистика” на Леонид Андреев. @

5 Творчеството на М.Горки - "енциклопедия" на художествените търсения. @

6 Руският символизъм като литературно направление и стил: теория и художествена практика.

7 Поетическото творчество на Александър Блок. @

8 Руският футуризъм: Велимир Хлебников и Владимир Маяковский. @

9 Женската поезия: Марина Цветаева и Анна Ахматова. @

10 В търсенето на нова естетика в теорията и практиката на литературното движение през 1917 - 1920-те гг.

11 Поезията на Сергей Есенин. @

12 Литературният процес през 30-те - 50-те гг. на ХХ век.

13 Творчеството на М.А.Булгаков. @

14 М.А.Шолохов - създател на епичната картина на руския национален живот през ХХ век.@

15 Представяне на рефератите по курса.

Литература по темите:

Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.

Руска литература ХІХ и ХХ век. С, 2002.

Русские писатели, ХХ век. Биобиблиографический словарь. В 2 ч., М., 1998.

Русская литература ХХ века. В 2 ч., М., 2001.

Преводна рецепция на европейските литератури в България. Т.2 Руска литература. С., 2001.

Смирнова Л.А. Русская литература конца ХІХ – начала ХХ века. М., 2001.

Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918-1996). М., 1998.

Божанкова Р. Постмодернистичният руски текст. С., 2001.

Захариева И. Художественный синтез в русской прозе ХХ века (20-е-первая половина 50-х годов). С., 1994.

Ильин И.А. О тьме и просветлении: Книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелев. Москва, 1991.

Звезданов Н. В света на “Майстора и Маргарита”. София, 1993.

Казак В. Енциклопедия на руската литература през ХХ век. От началото на века до съветската епоха. С., 1996.

Казакова С. Руски модернизъм. Шумен, 1993.

Каракашев В. Руска литература и театър - ХХ век. (Студии, очерци, литературни портрети.) С., 1993.

Сребърният век. Сборник (Състав. и предговор П.Троев). С., 1996.

Цветков Ив. Избрани произведения. В 2 т. С., 1984.

Костова-Панайотова М. Животът, който ми се присъни. Георгий Иванов (поезия и проза). София, 2000.

Культурное наследие русской эмиграции. В 2 кн. Москва, 1994.

Литература русского зарубежья. Антология. Москва, 1990.

Литература русского зарубежья (1920-1940). Москва, 1993.

Мальцев Ю. Бунин. Франкфурт-на Майне - Москва, 1994.

Саакянц А. Марина Цветаева: жизнь и творчество. Москва, 1997.

Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х годов. Москва, 1991.

Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Париж, Москва, 1996.

Забележка: при избор на тема за курсова работа или реферат се дава допълнителна литература.

По отделните персоналии писатели на всеки студент се предлага литература индивидуално според неговия интерес.

(Предлага се и антология на художествени текстове.)

Забележка: по желание на студентите ще им бъде предложена литература на съответния западен език, който владеят.

Художественные тексты (минимум)

М Горький. Макар Чудра. Дед Архип и Ленька. Старуха Изергиль. Песня о Соколе. Песня о Буревестнике. Фома Гордеев. На дне. Мать. Детство. В людях.

И.Бунин. Антоновские яблоки. Деревня. Господин из Сан-Франциско. Сны Чанга. Легкое дыхание. Солнечный удар. Чистый понедельник. Жизнь Арсеньева. Митина любовь. Темные аллеи (цикл).

Л.Андреев. Жизнь Василия Фивейского. Рассказ о семи повешенных. Иуда Искариот. Красный смех. Жизнь Человека. Анафема.

А.Куприн. Молох. Олеся. Гранатовый браслет. Суламифь.

В.Розанов. Уединенное. Опавшие листья.

В.Брюсов. Творчество. Ночью. Свиваются бледные тени. Юному поэту. Ассаргадон. Грядущие гунны. Конь блед.

А.Блок. Сумерки, сумерки вешние. Встану я в утро туманное. Мы встречались с тобой на закате. Брожу в стенах монастыря. Вхожу я в темные храмы. Фабрика. Девушка пела в церковном хоре. Русь. Барка жизни встала. О, весна без конца и без края. Когда вы стоите на моем пути. Митинг. Сытые. Незнакомка. Ночь, улица, фонарь, аптека. О доблестях, о подвигах, , о славе. На поле Куликовом (цикл). Родина (цикл). Двенадцать.

Проза символистов: Д.Мережковский (1 из романов). Ф.Сологуб. Мелкий бес. В.Брюсов. Огненный ангел. А.Белый. Петербург. (1 из романов по выбору).

А.Ахматова. Лирика. Реквием. Поэма без героя.

Н.Гумилев. Лирика.

О.Мандельштам. Воронежские стихи.

М.Цветаева. Лирика.

В.Маяковский. Я сам (автобиография). А вы могли бы? Адище города. Нате! Послушайте! Мама и убитый немцами вечер. Скрипка и немножко нервно. Гимн судье. Гимн ученому. Гимн критику. Гимн обеду. Облако в штанах. Клоп. Баня.

С.Есенин. Лирика. Анна Снегина.

Б.Пастернак. Лирика. Доктор Живаго.

Е.Замятин. Мы.

М.Булгаков. Белая гвардия. Мастер и Маргарита. Собачье сердце.

М.Шолохов. Донские рассказы. Тихий Дон. Поднятая целина. Судьба человека.

А.Толстой. Петр Первый.

А.Платонов. Сокровенный человек. На заре туманной юности. Джан. Возвращение.

Забележка: по желание на студентите ще им бъде предложена литература на съответния западен език, който владеят.

Средства за оценяване:

50 % - текущ контрол /тест, участие в дискусиите/, 50 % - изпит /презентация/.