RUSB751 Симултанен превод

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които са определени в различни форми на учебна натовареност:

- теоретични аспекти на проблема - 4 часа;

- семинари - 24 часа;

- самостоятелна аудиторна работа - 2 часа;

- самостоятелна извънаудиторна работа (превод на зададен текст и подготовка на преводния продукт);

- изграждане на собствена терминологична банка.

Аспекти при формирането на оценката:

- самостоятелно подготвени писмени преводи в предварително посочен обем;

- участие в обсъждането на преводите по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

- резултат от самостоятелна аудиторна работа по време на семестъра;

- изпитен резултат.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1.Знаят начините и похватите за процеса на писмения превод от български език на руски р ф/,дйкф.

2.Могат да:

- четат, анализират и превеждат текстове от български език на руски;

- ползват речници, справочници от различен характер по време на работа с преводния текст;

- използват информация от руските сайтове в интернет;

- редактират преводния продукт.


Предварителни изисквания:
Ниво на владеене на езика - минимум В 2.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни теми

Курсът се състои от 30 академични часа, които са определени в различни форми на учебна натовареност:

- теоретични аспекти на проблема - 4 часа;

- семинари - 22 часа;

- самостоятелна аудиторна работа - 4 часа;

- самостоятелна извънаудиторна работа (превод на зададен текст и подготовка на преводния продукт);

След уводните 4 часа в теоретичните аспекти на проблема "писмен превод" семинарните занятия имат следната структура:

1. Четене на текста, определен за превод.

2. Анализ на текста преди превода:

- определяне на жанра и стила на преводния текст;

- определяне на езиковите, терминологичните и други необходими моменти;

- определяне на източниците за получаване на необходимата информация (речници, справочници и т.н.);

- осъществяване на превода;

- проверка и обсъждане на направения превод.

3. Авторедакция и редакция на преводния продукт..

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите:

- участие и активност на студента по време на занятията - 50 %;

- самостоятелни задания - 50 %.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

Аспекти при формирането на оценката:

- самостоятелно подготвени писмени преводи в предварително посочен обем;

- участие в обсъждането на преводите по време на семинарите;

- реферат върху текст от посочената библиография по въпроса;

- резултат от самостоятелна аудиторна работа по време на семестъра;

- изпитен резултат.