VIPB781 Рекламна графика: фирмен стил

Анотация:

Курсът е етап от цялостното обучение по графичен дизайн .

В него се обхващат всички съвременни форми на визуалната идентификация.

В цикъл от лекции и самостоятелна работа, студентите се запознават със спецификата и тенденциите във видовете лого.

Анализират се основните компоненти на запазения знак – графика, цвят, шрифт, композиция.

Проследяват се разликите и характерните графични и логични особености на световно известни марки.

Изследва се творчеството на изявения майстор на графичния дизайн – Стефан Кънчев.

Научават се етапите в проектирането и създаването на Brand Book.

Основен акцент в обучението по фирмен стил е самостоятелното проектиране на лого и най-важните компоненти за постигане на цялостна визуалната идентификация.

прочети още
Плакат и рекламен дизайн

Преподавател(и):

доц. Цветан Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Завършилите успешно курса придобиват теорeтични знания в историята на логото.

Те могат компетентно да анализират съвременните посоки в лого дизайна.

Запознават се с многообразните изразни средства и техники използвани при съзадването на запазен знак.

Завършилите курса студенти се запознават с постиженията на българската приложна графика през ХХ век.

Разглеждат се емблематични автори и техните произведения.

Получават се задълбочени подготовка и умения относно типографията и шрифтовите стандарти.

2) могат:

Студентите усвояват професионални умения в проектирането и изпълнението в един от основните дялове на графичния дизайн – запазеният знак.

Самостоятелно да разпознават и анализират характерните особености, стилове и течения в лого дизайна на българската и световните практики.

Самостоятелно да създават проекти за запазен знак.

Получените познания се прилагат практически в разработваните задачи.

Самостоятелно да разпознават и анализират спецификата и същността на запазените знаци през различни исторически етапи.

Натрупаните знания и опит дават основа за бъдеща реализация в областта на графичния дизайн.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Интереси в областта на графичния дизайн и визуалната култура.

Боравене със специализирани програми и софтуер за създаване на рекламна графика.

Рисувални и технически умения в проектирането.

Фантазия и чувство за хумор.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие

Заглавие на темата

Форма на преподаване

Брой часове

1. „Български фирмен стил“ – видове и проявления, изявени автори, произведения, форуми

Лекция 2 ч.

2. „Корпоративна идентичност – лого“

Лекция + дискусия 1 + 1 ч.

3. „Корпоративна идентичност – визитна картичка, пощенски плик“

Лекция + Практическо занимание 1 + 1 ч.

4. „Корпоративна идентичност – бланка, папка“

Лекция + Практическо занимание 1 + 1 ч.

5. „Корпоративна идентичност – компоненти по избор“

Практическо занимание + Конферанс 1 + 1 ч.

6. „Европейски и северноамерикански фирмен стил“ – видове и проявления, изявени автори, произведения, форуми

Лекция 2 ч.

7. „Варианти при представяне на фирмен стил“

Лекция + Практическо занимание 1 + 1 ч.

8. „Варианти при представяне на фирмен стил“

Лекция + Практическо занимание 1 + 1 ч.

9. „Варианти при представяне на фирмен стил“

Практическо занимание + Конферанс 1 + 1 ч.

10. „Варианти при представяне на фирмен стил“

Лекция + дискуси1 + 1 ч.

11. „Изкуството на Пол Ранд“

Лекция + дискусия 1 + 1 ч

12. „Графичен лого стандарт с включен фиремн стил“ – Brand Book

Лекция + дискусия 1 + 1 ч.

13. „Графичен лого стандарт с включен фиремн стил“ – Brand Book

Лекция + Практическо занимания 1 + 1 ч.

14. „Графичен лого стандарт с включен фиремн стил“ – Brand Book

Лекция + Практическо занимание 1 + 1 ч.

15. „Графичен лого стандарт с включен фиремн стил“ – Brand Book

Практическо занимание + Конферанс 1 + 1 ч.

Лекции – 14 ч.

Практически занимания – 9 ч.

Дискусии – 4 ч.

Конферанси – 3 ч.

ОБЩО – 30 ч.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

„Българският плакат“ – автор Светлин Босилков

„Авторски плакат“ – автор Иван Газдов

ОИ „Приложна графика“ – издания на СБХ, каталози от изложбите (1973-1990)

„Биенале на българския театрален плакат – Димитровград, София“, каталози от изложбите (1980-1992)

„Международно триенале на сценичния плакат – София“, каталози от изложбите (1995-2010)

„Visual Cut Bulgaria“ – автор Андреан Нешев

„Анонимният известен“ – автор Магдалина Станчева

"Шрифтът през вековете" - автор Васил Йончев

"Книгата през вековете" - автор Васил Йончев

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ-50%, КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ-30%, ФИНАЛЕН ИЗПИТ-20%

КОНФЕРАНС:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ-50%, КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ-30%, ФИНАЛЕН ИЗПИТ-20%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Професионално изпълнение, задълбоченост на разработката, отношение по темата, концептуална изведеност и др.