BAMB816 Проект:"Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса"

Анотация:

Целта на този курс е студентите да приложат напрактика знанията и уменията си за същността и основните принципи на управлението на продажбите и да откроят ролята му в компаниите както и влиянието му върху бизнеса като цяло.

Разработването на проекта ще затвърди приложението на знанията и уменията на студентите към различните елементи на управлението на продажбите във връзка с изграждането на конкурентноспособна маркетингова стратегия като цяло.

Оценката на проекта се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на проекта, предадена в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на проекта пред комисия.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1) знаят:

" Познават съвременните виждания за същността на продажбите и осъзнават тяхната ключова роля в дейността на организациите и възможността за влияние на управлението на продажбите върху бизнеса.

" Получават знания за процеса на осъществяване на продажбите и продажбените техники.

2) могат:

" Да използват продажбени техники;

" Да прилагат основните продажбени похвати в неговото практическо приложение.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ЗАДАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

Увод (посочват се целта и задачите на проекта, анализиран обект, използвана литература, източници, от които са използвани данните)

1.Представяне на компанията /бизнес описание, пазарна активност, пазарен дял/.

2.Същност на продаването и терии на продаването.

3.Същност на управлението на продажбите.

5.Анализ на влиянието на управлениетона продажбите върху бизнеса.

4.Анализ на взаимоотношенията между компанията в ролята на купувач и продавач и различните контрагенти /продавачи/купувачи/.

5.Анализ на подготовката за продажба.

6.Анализ на осъществяването на продажбата.

7.Анализ на приключването на продажбите.

8.Анализ на използването на различни продажбени техники и адаптивно продаване.

Заключение и препоръки за подобряване на управлението на продажбите в компанията.

Методически апарат за разработване на проекта

1) Компанията трябва да е реално функционираща на българския или на международния пазар.

2) Задължително е включването на абсолютно всички елементи, посочени по-горе за изготвяне на проекта.

3) Проектът, освен задължителните елементи, съдържа и аналитични заключения, както и някои препоръки за подобряването на продуктовата политика.

4) Обемът на проекта е не по-малко от 20 стр., вкл. заглавната страница и съдържанието му.

Структура на проекта

1. Заглавна страница, съдържаща:

a) Сигнатура и наименование на курса

b) Тема на курсовия проект

c) Име и факултетен номер на автора

d) Дата на изготвянето на проекта

2. След заглавната страница следва "Съдържание", в което се посочват разделите на разработката и страниците, на които те започват.

3. Съдържателната част на проекта включва:

a) Увод

b) Същинска част

c) Заключение и препоръки.

4. Курсовият проект включва в края списък "Използвана литература и информационни източници".

Литература по темите:

1. Костова,С.,И.Петров, Продаване и управление на продажбите, Изд."Тракия",2002

2. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. "Класика и стил", 2002.

3. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. "Класика и стил", 2000.

4. Котлър Ф. Управление на маркетинга, "Графема", 1996

5. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

6. Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ "Стопанство", 1998.

7. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. "Форком", 1994.

8. Hamel G. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.), 2000.

Периодични издания: сп. Мениджър, сп. Алтернативи, сп. Икономика, в-к Капитал, в-к Пари, European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), електронни списания и др.

Средства за оценяване:

Оценката на проекта се формира като среднопретеглена от следните два компонента:

а/оценка на проекта, предадена в МУДЪЛ и

б/оценка на презентацията и защитата на проекта пред комисия.