BAMB632 Самостоятелна работа: Организация и управление на външнотърговската дейност

Анотация:

Курсът се състои от:

- събеседване по актуални въпроси на разглежданите теми, както и по практическата релевантност на основните теоретични концепции;

- разработване на курсова работа / конкретен казус по тема от предметната област на курса

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите ще могат:

•да анализират процесите във външнотърговската дейност на страната и на Европейския съюз;

•да прилагат правилата и основните методи, необходими за осъществяване на международните търговски сделки.


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да са преминали следните курсове на обучение:

•Организация и управление на външнотърговската дейностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Анализ на етапите на външнотърговската сделка за покупко-продажба.

2.Особености при външнотърговския договор

3.Акредитивът като форма на плащане във външната търговия

4.Форми на плащане в международната търговия.

5.Особености при стоковите и застрахователните документи.

6.Особености на транспортните документи.

7.Особености на митническите документи.

8.Реекспортни операции

9.Лизинг – финансов и оперативен.

10.Факторинг при външнотърговската дейност

11.Форфетиране при външнотърговската дейност

12.Особености на менителницата, записа на заповед, акцептирането и сконтирането в международната търговия.

Литература по темите:

Адамов, В., Пл.Пътев, А.Ангелов. Мита и митническата политика, Абагар, 2004.

Георгиева, Е., К. Симеонов. Европейска интеграция. Издателство Византия, София, 2008.

Гълъбов, Ив. Изпълнение на външнотърговски сделки, Сиела, 2003.

Инджова, Цв. Техника на външнотърговската дейност, НБУ-ЦДО, пето допълнено издание, 2008.

Митническо законодателство на ЕС, Сиела, 2007

Митническа тарифа 2007, Сиела, 2007

http://europa.eu/index_bg.htm - портал на Европейския съюз на български език

http://ec.europa.eu/index_en.htm - страница на Европейската комисия, икономически и финансови въпроси

http://europa.eu.int/comm./taxation_customs/dds/en/tarhome.htm - jърговия, Европейска комисия

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm - страница на Европейската комисия,

http://europa.eu.int/comm./taxation_customs/dds/en/tarhome.htm - данъци и митнически политика, Европейска комисия

http://ec.europa.eu/taxation¬_customs/dds/en/tarhome.htm – ТАРИК

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на придобитите знания и компетенции се осъществява чрез изготвянето на проект по предварително уточнена тема, както и по време на събеседванията със студентите.