BAMB807 Стратегически маркетинг

Анотация:

Курсът е обобщаващ. Цели да синхронизира и обобщи знанията на студентите от модул „Маркетинг” и да провери създадените знания и умения за съставянето на действащ стратегически план на организацията. Разглеждат се различните видове стратгии и очакваните от тях резултати.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще: 1. Знаят особеностите и видовете маркетингови стратегии

2. Могат да съставят и следят за изпълнениета на стратегически маркетингов план

1) знаят:

• Различните видове маркетингови стратегии и условията, при които е подходящо те да се реализират

• Системата на подготвяне на маркетингова стратегия и нейния мониторинг

2) могат:

Да подготвят маркетингова стратегия и да я обосновават


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност, елементи и характеристика на маркетинговата обкръжаваща среда на фирмата

2. Влияние на неконтролируемите фактори от маркетинговата обкръжаваща среда върху маркетинговата концепция

3. Влияние на факторите на маркетинговата обкръжаваща среда върху организацията на дейността на фирмите

4. Матрица на Ансов за маркетинг стратегиите

5. Процесът на формулиране и изпълнение на маркетингови стратегии

6. Елементи на корпоративните бизнес стратегии

7. КОРПОРАТИВНИ ЦЕЛИ

8. Подходящи условия за стратегия на защита

Защита чрез диференциация

Защита чрез ниски цени

9. Маркетингови стратегии и криви на жизнения цикъл на продукта

10. Маркетингови стратегии за навлизане на нови пазари

11. Стратегията на последователите

12. Компоненти на маркетинговата стратегия за заемане на пазарна ниша

13. Компоненти на маркетингова стратегия за обиране на каймака

14. Маркетингови стрaтегии за разрастващи се пазари (пазари в растеж)

15. Маркетингови стратегии за зрели пазари

16. Маркетингови стратегии за спадащи пазари

Литература по темите:

Кръстева Невяна, Петрова Ива, Стратегически маркетинг- маркетингови стратегии, С. 2007г.

Допълнителна литература:

1. Кръстева Н., „Направи си сам...маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза”, ISBN: 978-954-323-548-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

2. Кръстева Н.,„Маркетинг по време на рецесия”- ISBN: 978-954-323-555-1, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

3. Кръстева Н.,„Дистрибуционна политика. Стопанска логистика”- ISBN: 978-954-323-506-3, Издателство „Авангард прима”,София, 2009

4. Кръстева Н.,„Основи на маркетинга”- ISBN: 978-954-323-561-1, Издателство „Авангард прима”,София, 2009, 290стр.

Средства за оценяване:

тестове-40%

семинари-20%

други-40%