CINB703 Практически аспекти на кинодраматургията Iчаст

Анотация:

• Курсът има за цел да изгради у студентите основни практически умения в различните етапи на сценарното писане.Практическите занимания ще им помогнат при написването на оригинален сценарий, киносценарий по литературна творба, по публицистичен текст.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните етапи и техники за написването на киносценарий

• Как да изградят собствен драматургичен критерий за оценяване на сценариен материал

• Какви са драматургичните принципи при адаптацията на литературен материал

• Как да драматизират и структурират публицистичен материал

2) могат:

• Професионално да анализират драматургичните качества на литературен или публицистичен материал

• Да напишат добър сценарий, ако имат даденост за това


Предварителни изисквания:

• Да са завършили успешно курса NCIN 605 „Сценарият – от замисъла до реализацията”

• Да могат да се изразяват добре писменоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Сценарият като специфична художествена провокация. Сценарийният език – конвенционален и структуриращ. Какво означава терминът „скорост на сюжета”?

2. Систематизирано представяне на възгледи и постановки в наратологията, в руската и американската сценарийни теории.

3. Избор на основна въздействена стратегия на сценарийното повествование. Избор на знаци-символи на определени житейски реалии и ценности. Въпроси, на които трябва да си отговорим точно, за да сме подготвени за питчинг форум.

4. Драматургични изисквания при съставяне на фабула. Видове фабули. Драматургичен анализ на фабулните конструкции в ”Козият рог”, „Гражданинът Кейн”, “Американски прелести”, “Маймуни през зимата”, „Малхоланд драйв”.

5. Съдържателни и формални изисквания при писане на анотация, синопсис, трийтмънт. Драматургична практика.

6. Създаване на аутлайн /скица/ и детайлен аутлайн на сценария. Какво представляват сценичните карти? Сюжетно структуриране по епизоди и сцени на ф.”Козият рог”, Гражданинът Кейн”, „Малхоланд драйв”. Драматургична практика.

7. Диалектична връзка между герой и сюжет. Класически изисквания за изграждане на характерите, “фатална грешка, фатален недостиг”, мотивация, цели.

8. Изграждане на триизмерен характер /физическа, социална и психологическа биография/ Идентификация и трансформация на характера. Дъга на характера.Драматургична практика

9. Как влияе жанрът върху изграждането на характера /смислови и визуални стереотипи в различните жанрове/

10. Герой и диалог. Драматургична практика

11. Логическа и художествена необходимост от второстепенни герои и второстепенни сюжетни линии. Изграждане на сценарийния смисъл върху подтекстови значения на отделни образи в творбата. Драматургична практика.

Литература по темите:

1. Аристотел, За поетическото изкуство, С.,1975

2. Аристотел, Реторика,С.1993

3. Тодоров,Цветан, Поетика на прозата, С.1987

4. Проп,Владимир, Морфология на вълшебната приказка, С.,1992

5. Христова,Светла, Да напишем киносценарий, С., НБУ,2003

6. Джон Говард Лоусон, Фильм - творческий процес или язык и

структура фильма, М., Искусство, 1965

7. Милев,Неделчо, Теория на елементите на киното, изд. на СУ"Кл.Охридски", 1998, трето изд.

8. Милев, Неделчо, Относителност и екран, С.НИ, 1978

9. Пудовкин,Всеволод, Теория и критика, избрано,С.изд.НИ,1973

10. Айзенщайн,С.,М.,Избрани произведения в 3 тома,С., НИ, 1971/1977

11. Трюфо, Франсоа, Хичкок&Трюфо, ИК Колибри, 2005

12. Христова, Светла, Сценарийният сюжет, изд.на НБУ, 2010

13. Robert Mckee, Story, Harper-Collins Publishers, 1997

14. Bordwell, David, Narration in the Fiction Film, The University of Wisconsin Press, 1986

15. Forster, E. M. Aspects of the Novel, New York: Harvest HBJ, 1927

16. Genette, Gerard, Figures ІІІ, Paris, Ed. du Seuil, 1972

17. Gulino, Paul,Screenwriting. The Sequence Aproach, The Continuum Internatoinal Publishig Group, New York, London, 2004

18. McKee, Robert, Story, Harper Collins Publishers, NY., 19

19. Russin, Robin, Downs, William, Screenplay, Silman-James Press, L. A., 2003

20. Stern Bret, How to shoot a feature film for under $ 10,000 : and not go to jail, Raintree County Press, 1999, Harper Collins Publishers Inc. 2000, 2002

21. Scholes,R.E., R.Kellogg, The Nature of Narrative, New York: Oxford Univ.Press, 1966

22. The Modern English Dictionary, Galley Press, 1979

23. The New Lexicon Websteer`s Encyclopedic Dictionary of the English Language, deluxe edition, 1991 edition, Lexicon Publications Inc., New York

24. Toolon,M.Narrative:Linguistic and Structural Theories, in: The Enciclopedia of Language and Linguistics, Editor-in-Chief R.E.Asher, Coordinating Editor J.M.Simpson, Pergamon Press, Vol. V, 1994, р. 2679-2680

25. Thompson, Kristin, Storytelling in the New Hollywood , 1999

26. Velikovsky, J. T. Guide To Feature Film Writing a screenwriter`s workbook, 2003

27. William Archer,Play-Making: A Manual of Craftsmanship, Boston: Small, Maynard & Co. (1912)

28. Wallace, Martin. Recent Theories of Narrative. Cornell University Press, London, 1986

29. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title.Monomyth&action.edit 13.10.2005

30. http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Campbell

31. http://monomyth.org/index.php?module.article&view.3&MMN_position.7:7 от 13.10.2005

32. http://screenwritersguild.org/storystructure.htm

33. http://www.connect.net/georgen/maslow/htm

34. http://www.skepticfiles.org/atheist2/hero.htm от 13.10.2005

Средства за оценяване:

участие в семинари - 50%

Драматургични задачи - 50%