EEMB048 Самостоятелна работа: пречистване на води

Анотация:

Целта на курса е студентите да разработят по зададена от преподавателя тема самостоятелна работа в областта на пречистване на водите – съвременни методи и съоръжения за пречистване на води с цел опазване на околната среда.

Заданията и изискванията към тях се актуализират в Мудъл всеки семестър.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

натрупване на нови знания за съвременни методи за пречистване на водите

2) могат:

Търсене, обработка и анализиране на информация


Предварителни изисквания:
Необходими базови знания за повърхностни и подземни води, замърсители на водите, опазване на водите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата се актуализира всеки семестър

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

Според темите се актуализира и литературата в Мудъл

Нормативни документи

Средства за оценяване:

практическа задача и писмена работа