ESEB010 Семинар "Политики на ЕС за защита на околната среда"

Анотация:

Курсът цели организиране на семинар, в който студентите представят свое разработки.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Могат да излагат идеите си и да дискутират по теми


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разработване и защита на самостоятелна работа въз основа на натрупаните нови знания и умения в рамките на едноименния курс.

Литература по темите:

Според темата

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите (с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка).

• Самостоятелна разработка в семинар – 100 %

Дата на провеждане на текущия контрол:

Датата на семинара се уточнява и се качва в MOODLE.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване: при покриване на изискванията за текущ контрол студентите могат да се освободят от изпит. Изпитът е представяне на разработката.