ESCB824 Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите

Анотация:

В курса се дават основни познания по процесите и факторите за формиране на естествения състав на природните води (повърхностни и подземни) и неговото изменение в резултат на различни видове човешка дейност. Набляга се на вредното въздействие на замърсителите върху здравето на човека и нормалното развитие и съществуване на други представители на биосферата. Основно внимание се отделя на мерките, които следва да бъдат вземани при опазването на природните води от замърсяване.

Дават се и основни понятия за формирането, разпространението и типовете пресни подземни води, които за по-голямата част от страната ни са основен източник за питейно водоснабдяване.

Цели:

• Да се дадат основни познания относно процесите и факторите за формирането на състава на повърхностните и подземните води в естествени условия и изменението му в резултат на различни видове човешка дейност;

• Да се наблегне на вредното въздействие на замърсителите върху здравето на човека и нормалното развитие на другите представители на биосферата;

• Да се посочат мерките, които следва да бъдат вземани при опазването на природните води;

• Да се дадат основни понятия за формирането, разпространението и типовете пресни и подземни води, които за по-голяма част от страната са основни източник на водоснабдяване.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни понятия за формирането, разпространението и типовете пресни и подземни води, които за по-голяма част от страната са основни източник на водоснабдяване.

2) могат:

• Правилно да се ориентират при решаването на проблеми, свързани със замърсяването и опазването на природните води.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат основни понятия по геология, химия и хидрология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Водите като елемент на природната среда. Специфични особености на водните ресурси в България.

2. Основни понятия за подземните води. Видове вода в скалите. Водни свойства на скалите.

3. Типове подземни води. Води в зоната на аерацията.

4. Води в зоната на насищането. Грунтови и пластови води.

5. Карстови и пукнатинни води. Извори.

6. Движение на подземните води. Коефициент на водообмена.

7. Качествена характеристика (фонов състав) на природните води. строеж на водната молекула. Физични и органолептични свойства на водата. рН на разтвора.

8. Разтворимост на твърдите вещества във водата. Йонен състав. Микрокомпоненти.

9. Газов състав на водите. Радиоактивни компоненти. Обща минерализация на природните води.

10. Органичен и биологичен състав на природните води. Коли – титър. Коли – индекс.

11. Видове анализи на природните води.

12. Твърдост и агресивност на водите.

13. Основни фактори за формиране състава на природните води. вътрешни и външни фактори.

14. Обща химична характеристика на повърхностните води.

15. Обща химична характеристика на подземните води.

16. Изисквания към състава на водите за различни стопански цели.

17. Замърсяването на природните води. произход на замърсяването. Източници на замърсяването. Видове замърсяване.

18. Самопречистване на природните води.

19. Замърсяване на водите в резултат на неправилна употреба на торове и средства за растителна защита.

20. Мерки за опазване на водите от замърсяване. Класификация на мерките за опазване на водите.

21. Инженерно-технически мерки за опазване на водите. Категоризация на речните течения. Изграждане на санитарно-охранителни зони около източниците за питейно водоснабдяване.

22. Видове пречиствателни станции.

23. Административни и икономически мерки за опазване на водите от замърсяване. Нормативна база.

24. Изграждане на мониторингови схеми за наблюдение качествата на водите. Мониторинг на повърхностните и подземните води.

Литература по темите:

1. Алекин, О., Основы гидрохимии., Ленинград, Гидрометеоиздат, 1970.

2. Пенчев. П., Хидрогеология и основи на инженерната геология, Техника, С., 1990.

3. Косев К., Л. Маринова, К. Филипов, Инженерна геология и хидрогеология, Техника, С., 1976.

4. Дядовски, Ив., Й. Стефанов, Св. Братанов, Т. Гърданов, Хр. Найденов, Екологична оценка и опазване на водните течения, Екомониторинг клуб, Тилия, 1999.

5. Оуен, О. Опазване на природните ресурси, Земиздат, С. 1989.

6. Петров, П., Е. Стоева, Т. Мирчев, Опазване на подземните води от замърсяване и изтощаване.

7. Стоева, Е., Бл. Райкова, Опазване на подземните води от замърсяване вследствие химизацията и интензификацията на селското стопанство.

8. Райкова, Бл., Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите, НБУ – ЦДО, 1999.

9. Пософов, Е. И. Формирование химического состава подземных вод., Ленинград, 1958.

10. Фрид, Ж. Загрязнение подземных вод, М., Недра, 1981.

11. Цачев, Ц., Д. Печинов, К. Цанков, Категоризация на водните течения и басейни, С., Техника, 1983.

Средства за оценяване:

контролна работа, реферат