ESCB723 Агроекология

Анотация:

Да запознае студентите с основните знания в областта на агроекологията – със структурата, организацията и функционирането на агроекосистемите (агрофитоценози) и с тяхното опазване.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Вилма Стоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Теоретични основи на агроекологията като приложна екологична дисциплина;

• Общоекологична и земеделска теория;

• Основните методи на екологичното земеделие и опазването на почвеното плодородие.

2) могат:

• Да оценяват процеси и явления в земеделската практика.

• Да използват активно познанията си в следващи образователни равнища.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• слайдове;

• специализирани литературни източници.

• учебни филми.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ:

• български


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познания по обща екология и созологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса и препоръчителна литература

1. Въведение в агроекологията – 2 часа

2. Абиотични екологични фактори в агроекосистемите – 2 часа

3. Биотични екологични фактори в агроекосистемите – 2 часа

4. Антропогенни екологични фактори в агроекосистемите – 2 часа

5. Видове агроекосистеми – 2 часа

6. Практическо занятие – Общи екологични принципи в агроекологията и оценка на конкретна агроекосистема – 6 часа

7. Екологични рискове при отглеждане на трансгенни култури – 1 час

8. Имитационно моделиране в агроекологията – 2 часа

9. Защита на агроекосистемите от радиоактивно поразяване – 2 часа

10. Промишлени отровни вещества в агорекосистемите – 2 часа

11. Созологични принципи на агроекологията – 2 часа

12. Вредни ефекти от химизацията в селското стопанство – 2 часа

13. Защита на агроекосистемите от биоагенти – 1 час

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Заславский, Б. Г. и Р. А. Полуэктов. 1988: Управление экологическими системами. Наука. Москва.

2. Недялков, С. 1998: Теория на екологията. Пъблиш Сай-Сет-Агри ООД. София.

3. Сенгалевич, Г. и Н. Кузманов. 1994: Агроекологичната защита. Земиздат. София.

4. Станчева, Й. 1999: Агроекология (Екологични основи на земеделието). ПъблишСайСет – Агри ООД. София.

5. Тышкевич, Г. Л. 1991: Экология и агрономия. Штынца. Кишинев.

6. Altieri, M. A. 1987. Agroecology: the scientific basis of alternative agriculture. Boudler: Westview Press.

7. Brigs, D. V. and F. Mcortney. 1985. Agricultur and environment. The physical geography of temperate agricultural systems. Longman L. NY

8. Pearson, C. J. and R. L. Ison. 1987. Agronomy of grassland system. Cambridge University Press, Cambridge.

9. Vandermeer, J. 1995. The ecological basis of alternative agriculture. Annual Review of Ecological Systems 26: 201-224.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 30 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 30 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 40 %