Политически науки

Програмна схема

Политически науки

7-ми семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)