CITB679 Практика по бизнес информационни системи

Анотация:

ПРОЕКТ „Разработване на приложение от тип “бази от данни” (информационна система за доставяне на информационни услуги в рамките на дадена организация)

Проектът изисква до пет членен екип за работа, като участниците в групата ще получат и индивидуални задания. За всяка дейност (техническо задание, проект, моделиране, изграждане, тестване и др.) ще има отговорник и срок за предаване. Студентите избират конкретната задача от списък с примерни теми или уточняват с консултанта тема по свое предложение. Проектът трябва да се документира прецизно - спецификация на потребителските изисквания, проект на системата, ръководство за потребителя. Методически указания и примерни документи ще бъдат предоставени на екипа през системата за електронно обучение Moodle и при персоналните консултации в процеса на работа по проекта

Примерни теми:

1.Управление на складови наличности

2.Управление на човешките ресурси

3.Библиотечна информационна система

Предварителни изиксвания:

1.Свободно ползване на английски език - налага се запознаване с документация.

2.Много добра оценка по следните курсове: CSCB405, CSCB001

Дати за консултации: два пъти в месеца, по уговорка с консултанта.

Етапи на разработка:

•съставяне на колектива и разпределяне на задачите – срок на изпълнение: 28.02.2014

•изработване на задание за разработка – срок на изпълнение :20.03.2014

•проектиране на системата (системно и детайлно) - срок на изпълнение: 05.04.2014

•реализация - срок на изпълнение: 07.05.2014

•документиране на проекта – срок на изпълнение: 20.05

•защита на проекта: първата седмица на м.юни

Критерии за оценяване на проект:

Избор и формулировка на задачата

20%

Подбор на методи за изпълнение

10%

Програмно решение

40%

Документиране на проекта

30%

Общо:

100%

Закъснения и изоставане от сроковете за изпълнение не се допускат!

При забавяне на работата и незавършване на проекта до указания срок оценката е Слаб 2!

Консултант: доц. Юлиана Пенева

Новинарски форум

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

 Лазар Томов  
ас. Делян Керемедчиев  д-р
гл. ас. Филип Андонов  д-р
доц. Димитър Атанасов  д-р
гл. ас. Марияна Райкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• етапите и методите за информационно моделиране

2) могат:

• да анализират, проектират и реализират проекти, свързани с различни предметни области.


Предварителни изисквания:
Предварителни изиксвания:

1.Свободно ползване на английски език - налага се запознаване с документация.

2.Много добра оценка по следните курсове: CSCB405, CSCB001

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: