CITB709 Информационни системи

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Основна задача на настоящия курс е да запознае студентите с принципите на информационните системи. Той покрива теми, свързани с моделирането на софтуерните процеси, анализ и моделиране на данните и организиране разработването на информационни системи. В допълнение се разглеждат въпроси, свързани с класификацията на информационните системи. Дискутират се основни понятия от теорията на информационните системи, управление на данните, подходите за разработване на софтуер и свързаните с това дейности. Студентите придобиват умения за работа в екип, както и за правилно планиране и организиране на процеса на разработка. Курсът представлява своеобразно продължение на курса по бази от данни, като студентите се специализират в създаването на приложения от тип “бази от данни”.

Цели:

• да запознае студентите с основните понятия, свързани с информационните системи и с подходите за тяхното разработване;

• да разгледа подходите за моделиране на информационни системи;

• да акцентира върху моделирането на данни и процеси;

• да осигури основа за решаване на специфични задачи при разработването на конкретни информационни системи;

• да разшири и задълбочи познанията на студентите в областта "Бази от данни" (разработване на приложения от тип “база от данни”).

• да развие умения за работа в екип и документиране на софтуерни проекти.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

(уеб-базирано обучение, използване на мултимедия, слайдове, учебни филми,CD, албуми и др.)

• уеб базирано обучение - учебни дейности през системата за електронно обучение Moddle;

• използване на мултимедия.

ЕЗИК НА ПРЕПОДАВАНЕ

• български

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Юлиана Пенева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• етапите и методите за информационно моделиране

2) могат:

• да анализират, проектират и реализират проекти, свързани с различни предметни области.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• програмиране;

• операционни системи.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Информационни системи – основни понятия.

2 Класификация на информационните системи.

3 Моделиране при информационните системи.

4 Управление на харуерните и софтуерни ресурси

5 Управление на данните.

6 Упровление на мрежовите ресурси.

7 Подходи за разработване на информационни системи.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. Management information systems: Managing the digital firm (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (2007).

2. McLeod R., Schell G. Management Information Systems, X-th Ed., Prentice Hall, 2006.

3. O’Brien J., Marakas G. Management information systems (7th ed.). McGraw Hill/ Irwin, 2006.

4. Halpin T. Information Modelling and Relational Databases, II-nd ed. Morgan Kaufmann, 2008.

5. Curtis G. Business Information Systems, V-th ed., Prentice Hall, 2004.

6. Bernus P. et al. Handbook on Architectures of Information Systems. Springer-Verlag, 2006.