CITB431 Системи за управление на ресурси

Анотация:

•Курсът е предназначен да въведе студентите в проблемите на интерацията на информационни и бизнес-процеси на големи организации. Той включва обзор на функционалните области на бизнеса и на бизнес-процесите, които поддържат тези области.

•Курсът въвежда студентите в проектирането и разработването на системите за планиране на ресурси в предприятието (enterprise resource planning systems - ERP). Студентите получават базови концептуални познания в областта и практически умения в разработването на бизнес-ориентирани системи за поддържане на основни и критични дейности в организацията. Студентите получават и познания в областта на анализа и оценяването на нуждите за интегриране на бизнес- и информационни процеси в големи организации – не само за целите на планирането и контрола, но също така и за постигането на стратегически конкурентни предимства.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

 Михаил Кончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Потребностите и изискванията за интегриране на бизнес-процеси.

• Концепциите за организиране на бизнес-ориентираните системи за планиране и управление на ресурси.

• Изискванията към създаване на специализиран софтуер за реализиране на ERP-решения.

2) могат:

• Ще придобият встъпителни умения по проектирането и разработването на модулите на различни бизнес-ориентирани системи, използващи ERP-софтуер,

• Ще придобият познания и начални практически умения по интегрирането на информационни системи в големи предприятия.


Предварителни изисквания:
•Препоръчителни са основни познания в областта на базите от данни.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Основни ERP концепции. Развитие на информационните системи.

2. Основни ERP концепции. Възникване и развитие на ERP-софтуера.

3. Основни характеристики на ресурсите и на планирането им. Типови задачи за управление на ресурси.

4. Бизнес-процеси, функции и изисквания към данните. Функционални области и бизнес-процеси.

5. Бизнес-процеси, функции и изисквания към данните. Функционални области на информационните системи.

6. Планиране, проектиране и поддържане на ERP-системи. Входни и изходни характеристики.

7. Избор на решение за ERP-система.

8. Проектиране на решението за ERP-система.

9. Реализиране на решението.

10. Приложение на ERP-системи в големите организации. ERP-модули за продажби и маркетинг.

11. ERP-модули за счетоводство и финанси.

12. ERP-модули в материалното производство.

13. Интегриране на ERP-модули и решения.

14. ERP и електронната търговия: ERP и Web.

Литература по темите:

• O’Leary D., Enterprise Resource Planning Systems: Systems, Life Cycle, Electronic Commerce, and Risk, Cambridge University Press, 2000.

• Scheldon D., Class A ERP Implementation: Integrating Lean and Six Sigma, J’Ross Publishing Inc., 2005.

• Kapp Karl M., Integrated Learning for ERP Success: A Learning Requirements Planning Approach, St. Lucie Press, 2001.

• Wallace Tomas F., Kremzar Michael H., ERP: Making It Happen: The Implementers' Guide to Success with Enterprise Resource Planning, John Wiley&Sons, 2001.

Средства за оценяване:

Текущото оценяване включва две контролни работи и самостоятелна задача. Крайната текуща оценка се образува по правилото:

40% първо контролно + 40% второ контролно + 20% самостоятелна работа.

Необходимо условие за успешното текущо оценяване е всяка от оценките да е поне среден (3).