CITB656 Администриране на БД

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с процесите при администриране на бази данни. Подробно се разглеждат възможностите на съвременните системи за администриране на бази данни, различните действия, които са необходими, за запазване целостта на базите, както и поддържката на стабилността, сигурността, мониторинг, планиране на растеж на базата данни и др. Централно място в курса е отделено за преглед на различни SQL команди, нужни при администриране на базите данни.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

гл. ас. Марияна Райкова  д-р
 Станимир Ботев  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво представлява сигурност на базите данни и как се постига;

• Какво представлява настройване на базата данни и какво изисква тя;

• Какво е цялостност на базата данни;

2) могат:

• Да инсталират, конфигурират и надграждат към последна версия (upgrading) на софтуер за бази данни;

• Да оценяват възможностите на една база данни;

• Създават и поддържат процедури за възстановяване на базата данни;

• Да следят и поддържат дизайна и архитектурата на бази данни;

• Да осигуряват настройки и мониторинг на базите данни;

• Да осигуряват настройки на приложенията и да следят за производителност на базите данни;

• Да предлагат план за растеж на базата данни и необходими промени;

• Да създават и поддържат документация и стандарти за използване на базата данни;

• Да осигуряват нива на достъп върху базите данни и да защитават целостта на базите;

• Да възстановяват, пренасят и архивират бази данни.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познават понятието Бази от данни;

• Имат основни познания за езика SQL;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Създаване, четене, актуализиране и изтриване на данни, чрез основни SQL команди.

2. Изпълняване на свързващи join команди и транзакции върху SQL таблици.

3. Агрегиране на данни чрез функции и условия.

4. Изпълнение на подзаявки и манипулиране на изгледи.

5. Създаване на съхранени процедури в SQL.

6. Създаване на бази данни.

7. Създаване и настройка на потребители на базите данни, задаване на достъп, задаване на нива на сигурност към различни обекти на базата данни.

8. Контролна работа №1

9. Създаване и поддръжка на обекти в базата данни.

10. Поддържане на сигурност на данните, чрез архивиране и възстановяване.

11. Предоставяне на данни към външни системи чрез експорт и въвеждане на данни от външни системи чрез импорт на данни.

12. Проследяване производителността на базата данни и разрешаване на проблеми.

13. Контролна работа № 2

14. Разработване на цялостна база данни и извършване на администрацията й.

Литература по темите:

• Лекции в Moodle, гл.ас. д-р Марияна Райкова

• Carig S. Mullins, Database Administration, The Complete Guide to DBA practices and Procedures, 2013

Средства за оценяване:

Оценката от текущ контрол се формира на базата на две контролно през семестъра като средно аритметична стойност и се приема за окончателна, ако е поне Среден 3.