CSCB011 Моделиране с UML

Анотация:

Курсът е въведение в обектно-ориентираното моделиране и по-специално в областта на обектно-ориентираният анализ и проектиране с използване на де-факто стандартизираният моделен език UML (Unified Modeling Language).

Курсът запознава студентите с принципите на обектно-ориентираният подход при моделиране.

Разглеждат се различните модели, описващите ги диаграми и връзките между тях в процеса на обектно-ориентирания анализ и проектиране като въведение в обектно-ориентираният софтуерен инженеринг.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Георги Тупаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят принципите на обектно-ориентирания подход при моделиране в етапите анализ и проектиране в разработката на софтуер.

Могат да прилагат на обектно-ориентирания подход при моделиране с използване на моделния език UML.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на обектно-ориентираното програмиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Модели и моделиране. Моделни концепции, моделен процес, моделен език.

2. Езикът UML. Основни диаграми.

3. Use case модели. Актори. Граници на системата. Връзки между акторите. Сценарии.

4. Activity диаграми. Дейности и действия.

5. Class модели. Класове, взаимовръзки, атрибути и операции.

6. Class модели. Генерализация. Агрегатиране и композиция, роли, специални взаимовръзки и ограничения, OCL (Object Constraint Language)

7. Collaboration/Communication и Sequence диаграми.

8. State диаграми. Състояния, преходи, събития, дейности.

9. Повторно използване (Reuse) в софтуерното производство. Компоненти и шаблони (Design Patterns).

10. Моделиране на бизнес процеси.

11. Унифициран процес за разработка. Управление на UML проект.

Литература по темите:

1. Raul Sidnei Wazlawick, Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems- Modeling with UML, OCL, and IFML, Morgan Kaufmann, 2014

2. Pender T. UML Weekend Crash Course. Willey Publishing, 2002

3. Фаулър, М., UML основи, Софтпрес, 2004

4. Гама Е. и др., Шаблони за дизайн (Design Patterns), Софтпрес, 2005

Средства за оценяване:

1. Формиране на "Окончателна Оценка" (ОкО) чрез "Крайна Оценка Текущо Оценяване" (КОТО).

Формите за текущо оценяване са реферат и контролна работа (проведена през 15 седмица) с тежест при формиране на КОТО 30% и 70% съответно.

Рефератът е с тематика относно възможностите за прилагане на езика UML с различни процеси за анализ и разработка на софтуер и възможностите на различни CASE Tools.

Студентите предлагат тема за реферат на ръководителя на курса чрез форума на курса. След съгласуване на темата студентите разработват писмен материал с обем 10-15 стандартни страници, включващи заглавна страница, изложение и използвани литературни източници.

Разработеният реферат се изпраща в електронен вид чрез системата за електронно обучение Moodle (http://e-edu.nbu.bg) в PDF формат най-късно до края на семестъра. След края на семестъра реферати не се приемат.

Контролната работа се провежда под формата на тест, който включва въпроси с множествен избор, въпроси с отворен отговор и задача.

КОТО за окончателна оценка (ОкО) по време на семестъра може да се оформи като средноаритметична оценка от двата компонента само ако и двата са оценени с оценка минимум Среден 3.00.

Забележка 1: Оценките от реферата и контролната работа, които участват във формулата за определяне на КОТО са по шестобалната система с точност до 0,5. КОТО се закръглява с точност до 0,5.

2. Формиране на "Окончателна Оценка" (ОкО) чрез "Оценка от Изпит" (ОИ).

Тази процедура е предназначена само за студенти, които не са покрили изискванията на текущия контрол и нямат формирана КОТО или такива, които не са доволни от получената КОТО. Процедурата важи и при следсесийно явяване с индивидуален протокол.

Студентът се явява на писмен изпит под формата на тест, който включва въпроси с множествен избор, въпроси с отворен отговор и задача. Оценката от изпита (ИО) се трансформира в ОкО съгласно приетите в НБУ общи правила.

Датата на провеждане на изпита се определя съгласно утвърдения график за изпитната сесия или поправителната сесия