PSYB902 Увод в качествените методи в психологията

Анотация:

Уводно запознаване с мястото и значението на качествените методи в научно-изследователската и практическата работа в психологията.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Соня Драгова  д-р
гл. ас. Методи Коралов  д-р
гл. ас. Светослав Савов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните качествени методи, при какви обстоятелства, с какви цели и как се прилагат в научно-изследователската и практическата психологическа работа

2) могат: да правят критично сравнение между качествени и количествени методи и да преценяват какъв в каква ситуация би бил най-подходящ
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Качествени методи – определение, същност, приложение

2 Сравнение между качествените методи и количествените методи, прилики и разлики

3 Качествените методи в клиничната психология – научни изследвания и практически приложения

4 Изследване на случай – определение и приложение

5 Интервюто в клиничната практика, част 1: цели, процес и техника

6 Интервюто в клиничната практика, част 2: видео демонстрация

7 Проективни тестове и изследвания на наративи - същност, приложение и анализ

8 Интервюто в работен и организационен контекст

9 Фокус групи – цели, организиране, провеждане

10 Наблюдение и ролеви игри – методи за оценка на трудовото поведение

11 Описание на случай в организационната психология

12 Групови дискусии и екипно решаване на проблемни ситуации

13 Ролята на изследователя при изследване с качествени методи

14 Качествени методи за изследване на деца

15 Обработка на резултати от качествени изследвания

Литература по темите:

Джонев, С. (2015). Качествени методи за изследване в социалните науки. Ен Джи Би консултинг

Banister, P. et al. (1994). Qualitative methods in psychology : a research guide, Berkshire: Open University Press

Cassell, C., Symon, G. (2004). Essential guide to qualitative methods in organizational research. SAGE Publication

Denzin, N., Lincoln, Y., eds. (2005) The SAGE handbook of qualitative research, Thousand Oaks: Sage Publications

Comer, J. & Kendall, P. (eds.) (2013) The Oxford Handbook of Research Strategies for Clinical Psychology. New York: Oxford University Press

Leavy, P. (ed.) (2014). The Oxford Handbook of Qualitative Research. New York: Oxford University Press

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods, Thousand Oaks: Sage Publications

Средства за оценяване:

тест, практическа задача