PSYB107 Език и мислене

Анотация:

Курсът представя традиционното езикознание и описателните подходи, основните методи и идеи в когнитивна лингвистика и психолингвистика. Курсът кратко обобщава основните теми в областта на езикова обработка, дава уводни знания за невропсихология и усвояване на езика в детска възраст.

• Да запознае студентите с основните подходи в традиционата лингвистика и да създаде представа за когнитивната лингвистика и психолингвистиката;

• Да стимулира интерес към спорните въпроси относно психологическите процеси свързани с езика;

• Да стимулира интерес към психолингвистични изследвания.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Елена Андонова  д-р
гл. ас. Армине Джанян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-основната терминология и методология в областта на лингвистиката;

• С какво се занимава когнитивната лингвистика, психолингвистиката, и невропсихологията.

2) могат:

• Да правят елементарен лингвистичен анализ, по-конкретно морфологични задачи;

• да боравят с основните понятия в областта на лингвистиката.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Обзор на курса. Увод в лингвистиката: обект, основни понятия, принципи. Структурен подход, възгледите на Сосюр.

2. Равнища на езиков анализ. Пример за аналитичен метод в лингвистиката. Морфология.

3. Други нива на анализ: фонология и фонетика, синтаксис.

4. Лексикална семантика.

5. Прагматика, текст и дискурс. Модели на комуникация. Социолингвистика.

6. Езикови универсалии и езикови типове.

7. Лингвистична относителност. Хипотеза на Сапир-Уорф.

8. Методи и идеи в когнитивната лингвистика. Понятийна метафора. Ролята на тялото в човешкото познание.

9. Семинар.

10. Психолингвистика: обект, методи, основни допускания.

11. Разбиране на речта и речева продукция: Модели и експериментални данни.

12. Семинар.

13. Езикови нарушения.

14. Усвояване на език в детска възраст: Етапи в развитието, теории за вродени способности и средата.

15. Семинар.

Литература по темите:

Akmajian, A., Demers, R.A., Farmer, A.K., & Harnish, R.M. (2001). Linguistics: An introduction to language and communication. Cambridge, MA: MIT Press.

Алмалех, М. (2000) Увод в езикознанието – помагало за студентите филолози. София: книгоиздателска къща “Труд”

Бояджиев, Ж. (2007) Увод в общото езикознание. София : издателство "Парадигма"

Fromkin, V.& R. Rodman (1993) An Introduction to Language. Fort Worth, Orlando:Harcourt Brace Jovanovich College Publishers

Средства за оценяване:

Семинар (представяне на статия) - 30%

Изпити - 70%