PSYB604 Когнитивно развитие в детството

Анотация:

• Запознаване с развитието на когнитивните процеси през кърмаческа възраст и периода на ранното детство;

• Придобиване на умения за провеждане на експерименти.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ще притежават знания за промените, които настъпват в когнитивното развитие през периода на детството;

• Ще притежават знания за теориите и системите, които обясняват наблюдаваните промени.

2) могат:

• Ще могат да боравят с литература, засягаща горепосочената тематика;

• Ще могат да водят дискусии за проблеми, свързани с когнитивното развитие;

• Ще имат първоначални умения да извършват експерименти с деца, свързани с когнитивното развитие;

• Ще могат да коментират резултатите от направените от тях експерименти.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Когнитивно развитие в кърмаческа възраст. Неонатална памет за познати истории, памет за обекти и събития. Перцепция и внимание. Рудиментарна категоризация, крос-модална перцепция в кърмаческа възраст - връзки между визия и докосване, визия и звук, имитация (2 часа).

Литература: Глава 1 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

2. Висши когнитивни процеси в кърмаческа възраст. Извличане и диференциация на прототипи, обработване на вътрешни връзки между свойствата. Процесуални връзки между обектите – пространствени отношения, закриване, причинно-следствени връзки, агенти (2 часа).

Литература: Глава 2 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

3. Решаване на проблеми в кърмаческа възраст. Учене чрез имитация, учене чрез аналогии. Грешки, които бебетата допускат в търсене при достигане и пълзене до желания обект (2 часа).

Литература: Глава 2 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

4. Развитие на понятия. Нива на категоризация. Методи за изследване на категоризацията – честота на докосване и сортиране на обекти по категории (2 часа).

Литература: Глава 3 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

5. Разграничение между биологично и небиологично. Разбирания за онаследяването, растеж, движения, външен вид и вътрешна структура. Структура и функция при категоризирането на биологични видове и артифакти. Аналогиите като механизъм за разбирането на биологични принципи (2 часа).

Литература: Глава 3 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

6. Развитие на съждения за причина и следствие и съждения за причинността на трансформации на познати обекти. Разсъждения на базата на принципи на причинност (2 часа).

Литература: Глава 4 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

7. Разбиране на причинно-следствени вериги и научни разсъждения. Разбиране на логически търсения. Разбиране на ситуации, включващи много причинно-следствени величини. Интегриране информация за физически дименсии (2 часа).

Литература: Глава 4 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

8. Ранно развитие на паметта. Разбирането на символични представи като допълнение към паметта. Имплицитна памет. Начини за изследване на имплицитната памет – задачи за перцептуално научаване, задачи за допълване на фрагменти на думи, картинки (2 часа).

Литература: Глава 5 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

9. Епизодична памет. Времевото подреждане и причинно-следствените връзки като организиращи принципи в детските епизодични спомени. Детските свидетелски показания и тяхната акуратност. Връзки между епизодичната памет и свидетелските показания. Работна памет (2 часа).

Литература: Глава 5 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

10. Логическо развитие в детство. Разсъждения по аналогия. Дедуктивна логика и дедуктивно мислене. Транзитивни съждения и съждения за включване в клас. Теорията на Halford за логическото развитие (2 часа).

Литература: Глава 7 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

11. Теорията на Пиаже за логическото развитие. Механизми на когнитивната промяна, стадии на когнитивно развитие. Стадиите на когнитивно развитие на Пиаже в светлината на съвременните изследвания – подкрепящи и оборващи доказателства (2 часа).

Литература: Глава 8 от Goswami U., Cognition in children, 1998, Psychology Press, UK

12. Лабораторно занятие – подготовка за провеждане на експеримент за погрешни вярвания в разбиранията на децата (Perner & Wimmer, 1983). Измисляне на сценарии, обсъждане на инструкцията, стимулния материал и т.н. (2 часа лабораторно занятие).

Литература: Wimmer H. and Perner J., Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children's understanding of deception, Cognition, 1983.

13. Обсъждане на резултатите от проведения експеримент (2 часа лабораторно занятие).

14. Лабораторно занятие – подготовка за провеждане на експеримент ролята на аналогията със семейството върху способността за решаване на транзитивни задачи от деца на 4 годишна възраст. (2 часа лабораторно занятие).

Литература: Goswami U., Transitive Relational Mappings in Three- and For-Year-Olds: The Analogy of Goldilocks and the Three Bears. Child Development, 1995.

15. Обсъждане на резултатите от проведения експеримент (2 часа лабораторно занятие).

Литература по темите:

" Goswami U. (1998), Cognition in children, Psychology Press, UK

" Keil F.C.C. (1989), Concepts, kinds and cognitive development, Cambridge MA

" Gelman R. (1979), The children's understanding of number, Cambridge MA

" Wimmer H. and Perner J. (1983), Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children's understanding of deception

" Permutter M. and Myers N.A. (1979), Development of recall in 2 to 4-year-old children, Developmental psychology, Vol.15

" Flavel J.H. (1993) Cognitive development

" Shaffer D.R. (1999), Developmental Psychology: childhood & adolescence

Средства за оценяване:

тест 50%

самостоятелна работа 50%